MEHMET YUNUS SEVEN, İYİ PARTİ  İLÇE TEŞKİLATI’NI ZİYARET ETTİ

abdullah - 5 Eylül 2022 Pazartesi

MEHMET YUNUS SEVEN, İYİ PARTİ İLÇE TEŞKİLATI’NI ZİYARET ETTİ

YUNUS SEVEN, PARTİYİ ZİYARET ETTİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) İYİ Par­ti saf­la­rı­na ka­tıl­dık­tan son­ra Tar­sus’ta çal­ma­dık ka­pı, sık­ma­dık el bı­rak­ma­yan Dr. Meh­met Yu­nus Se­ven, İYİ Par­ti İl­çe Teş­ki­la­tı’nı zi­ya­ret et­ti.  İl­çe Baş­ka­nı Da­ni­yal Mer­can ve yö­ne­ti­mi ile bir ara­ya ge­len Meh­met Yu­nus Se­ven, bu­gü­ne ka­dar ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret­ler hak­kın­da is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du. Me­ral Ak­şe­ner li­der­li­ğin­de ik­ti­da­ra yü­rü­yen İYİ Par­ti’nin, umul­ma­dık bir za­man­da ve umul­ma­dık bir yer­ler­den çı­kıp ge­len ce­sur­la­rın öy­kü­sü­dü­r” di­yen Meh­met Yu­nus Se­ven “A­da­le­tin, de­mok­ra­si­nin, so­rum­lu si­ya­se­tin öy­kü­sü­dür. Bir kut­lu mü­ca­de­le­nin, bir bü­yük ba­şa­rı­nın öy­kü­sü­dür. Ya­pı­la­cak ilk se­çim­de el ele, kol ko­la, omuz omu­za güç­lü, zen­gin ve mut­lu Tür­ki­ye'ye hep bir­lik­te ka­vu­şa­ca­ğı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.