BELEDİYE BAŞKANI TEPEBAĞLI,  ‘ZABITA HAFTASI’NI KUTLADI

abdullah - 5 Eylül 2022 Pazartesi

BELEDİYE BAŞKANI TEPEBAĞLI, ‘ZABITA HAFTASI’NI KUTLADI

ZABITA HAFTASI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, il­çe­de­ki di­sip­li­nin sağ­lan­ma­sı ve va­tan­daş­la­rın gün­lük ya­şam­la­rı­nın ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı için za­bı­ta per­so­nel­le­ri­ne önem­li gö­rev­ler düş­tü­ğü­nü söy­le­di. Baş­kan Te­pe­abğ­lı, 17 Ey­lül ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­nan Za­bı­ta Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, va­tan­daş­la­rın hal­kın sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği için ge­ce gün­düz de­me­den, 7 gün 24 sa­at ça­lı­şan za­bı­ta per­so­ne­li­nin haf­ta­sı­nı kut­la­dı. Za­bı­ta Teş­ki­la­tı’nın 196 yıl­lık kök­lü bir ma­zi­si­nin bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Te­pe­bağ­lı “Çam­lı­yay­la mer­kez ve 10 kır­sal ma­hal­le­mi­zin ta­ma­mın­da bü­yük bir öz­ve­ri ile ça­lı­şan Za­bı­ta per­so­ne­li­miz yap­tı­ğı uy­gu­la­ma ve de­ne­tim­ler­le de va­tan­daş­la­rı­mı­zın tak­di­ri­ni ka­zan­mış­lar­dır. İl­çe­mi­zin ge­li­şi­mi­ne kat­kı ve­ren za­bı­ta per­so­nel­le­ri­mi­zin ça­lış­ma­la­rın­da bir kez da­ha ba­şa­rı­lar di­li­yor ve tüm za­bı­ta per­so­ne­li­mi­zin ‘Za­bı­ta Haf­ta­sı’nı kut­lu­yo­ru­m” de­di.