Belediye Başkanı Bozdoğan: “Herkesin  Desteğini alarak Tarsus’u İL yapacağız”

abdullah - 2 Eylül 2022 Cuma

Belediye Başkanı Bozdoğan: “Herkesin Desteğini alarak Tarsus’u İL yapacağız”

İL OLMAK

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ön­der­li­ğin­de ve 21 oda­nın 58 med­ya ku­ru­lu­şu­nun da des­te­ği ile ken­tin İL ol­ma­sı için ha­ya­ta ge­çi­ri­len "İl’le de Tar­sus" pro­je­si­ne des­tek çığ gi­bi bü­yü­yor. Tar­sus’un İL ol­ma­sı ko­nu­sun­da bu­gü­ne ka­dar ve­ri­len söz­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği­ni gö­ren hal­kı­mız, "İl’le de Tar­sus" pro­je­si­ne des­tek için ke­net­len­di.“Her­kes Tar­sus’un İL ol­ma­sı­nı is­ti­yo­r” di­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, Tar­sus gi­bi bü­yük bir il­çe­nin Mer­sin’in bir il­çe­si ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. "İl’le de Tar­sus" pro­je­si­nin lans­ma­nı­na 82 pla­ka­lı ma­kam ara­cı­na ile ge­len ve bü­yük he­ye­can ya­ra­tan Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus’un İL ol­ma­sı­na yö­ne­lik baş­lat­tık­la­rı “İL’LE DE TAR­SU­S” isim­li pro­je­ne des­tek ve­ren­le­re te­şek­kür eder­ken “Bu kam­pan­ya bu­gün bu sa­lon­dan        dal­ga dal­ga ya­yı­la­rak, ken­ti­mi­zin hak et­ti­ği ta­cı al­ma­sı için dur­ma­dan ça­lı­şa­cak, im­za kam­pan­ya­la­rı baş­la­ta­cak, dip­lo­ma­si­yi ve bü­rok­ra­si­yi uyan­dı­ra­rak; is­te­di­ği­ni el­de et­mek için var gü­cüy­le ça­lı­şa­cak. Ve emi­nim ki, he­pi­ni­zin des­te­ğiy­le Tar­sus İl ola­ca­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.