TSO BAŞKANI KOÇAK,  TOGG TESİSLERİNİ GEZDİ

abdullah - 2 Eylül 2022 Cuma

TSO BAŞKANI KOÇAK, TOGG TESİSLERİNİ GEZDİ

TOGG

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, TOGG’un Ekim ayın­da açı­la­cak olan Gem­lik Te­sis­le­rin­de dü­zen­le­nen in­ce­le­me ge­zi­si­ne ka­tıl­dı.Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Baş­ka­nı ve TOGG Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ve 365 Oda/Bor­sa baş­ka­nı­nın da ka­tıl­dı­ğı prog­ram­da TOGG’un üre­tim sü­re­ci ile il­gi­li bil­gi ve­ril­di. TOBB Baş­ka­nı Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, Tür­ki­ye’nin Oto­mo­bi­li TOGG’un se­rü­ve­ni­ni ve ge­li­nen son sü­re­ci an­la­tır­ken, TOGG CE­O'su Gür­can Ka­ra­kaş da bir su­num ya­pa­rak TOGG oto­mo­bi­li ve emo­bi­li­te sis­te­mi hak­kın­da bil­gi ver­di. Zi­ya­ret sı­ra­sın­da, TOGG’un göv­de, bo­ya, mon­taj bö­lüm­le­ri ge­zi­le­rek, araç­la­rın bant­tan çı­kış bö­lü­mün­de ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­kil­di. Programla ilgili değerlendirmede bulunan Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak , “TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu fabrikanın Ekim ayında açılacağının müjdesini verdi. Bizler de tesislerde incelemelerde bulunduk. Türkiye’nin otomobili TOGG’un tesislerinde incelemede bulunduk ve gurur duyduk. TOBB olarak ortağı olduğumuz TOGG en kısa sürede yollarda olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Tarsus TSO Başkanı Koçak, TOGG’un Gemlik Tesislerinde düzenlenen inceleme gezisi sırasında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da bir araya gelerek gündemle ilgili istişarelerde bulundu.