TARSUS’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

abdullah - 2 Eylül 2022 Cuma

TARSUS’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞEHİT ATEŞİ

(ŞA­HİN TUR­GUT)  Irak’ın ku­ze­yin­de de­vam eden Pen­çe­Ki­lit ope­ras­yo­nun­da te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı­nın tu­zak­la­dı­ğı el ya­pı­mı pat­la­yı­cı­nın in­fi­lak et­me­si so­nu­cu Tar­sus­lu Ha­va Sa­vun­ma Ast­su­ba­yı Kı­dem­li Ça­vuş Okan Me­te­öz şe­hit ol­du. Şe­hit ha­be­ri­ni sos­yal med­ya he­sa­bın­dan du­yu­ran Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan “I­rak’ın ku­ze­yin­de de­vam eden Pen­çe Ki­lit ope­ras­yo­nu kap­sa­mın­da Tar­sus­lu hem­şeh­ri­miz Ha­va Sa­vun­ma Ast­su­ba­yı Kı­dem­li Ça­vuş Okan Me­te­öz şe­hit ol­muş­tur. Kah­ra­man şe­hi­di­mi­ze Al­lah'tan rah­met, ai­le­si­ne ve ya­kın­la­rı­na sa­bır di­li­yo­rum. Ba­şı­mız sağ ol­su­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Şe­hi­din Ha­cı­ham­za­lı Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan ba­ba oca­ğı­na acı ha­ber, Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­luk Boz­do­ğan, as­ke­ri yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan 112 Acil ekip­le­ri ile bir­lik­te ve­ril­di. Me­te­öz’ün şe­ha­det ha­be­ri­ni alan ba­ba­sı Bü­lent, an­ne­si Ay­fer ve ya­kın­la­rı göz­yaş­la­rı­na bo­ğul­du. Okan Me­te­öz’ün Büş­ra ile 1 yıl ön­ce ev­len­di­ği, eşi­nin de ast­su­bay öğ­ren­ci­si ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Şe­hit Me­te­öz’ün Ha­cı­ham­za­lı Ma­hal­le­si’nde­ki ba­ba oca­ğı Türk bay­ra­ğı ası­lır­ken, ya­kın­la­rı ve ma­hal­le sa­kin­le­ri eve akın et­ti.