ÇAMLIYAYLA MHP’DEN. ‘BÜYÜK ZAFER’ ŞÖLENİ

abdullah - 2 Eylül 2022 Cuma

ÇAMLIYAYLA MHP’DEN. ‘BÜYÜK ZAFER’ ŞÖLENİ

ÇAMLIYAYLA MHP

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Çam­lı­yay­la İl­çe Teş­ki­la­tı ta­ra­fın­dan bu yıl 20.si dü­zen­le­nen Ge­le­nek­sel 30 Ağus­tos Za­fer Şö­le­ni yo­ğun ka­tı­lım ile coş­ku­lu bir şe­kil­de kut­lan­dı. Mer­kez çar­şı içe­ri­sin­de Meh­te­ran Ta­kı­mı’nın gös­te­ri­siy­le baş­la­yan kut­la­ma­lar MHP İl­çe Baş­ka­nı Ali Rı­za Genç’in açı­lış ko­nuş­ma­sıy­la de­vam et­ti.Baş­kan Genç, bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin öne­mi­ne vur­gu yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, 2023 yı­lın­da ya­pı­la­cak olan ge­nel se­çim­ler­de Cum­hur İt­ti­fa­kı’nın açık ara fark­la çı­ka­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, 2024 yı­lın­da­ki ye­rel se­çim­ler­de ise Çam­lı­yay­la, Tar­sus ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir’de MHP’nin ka­za­na­ca­ğı­nı ifa­de et­ti.MHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, MHP Mer­sin İl Baş­ka­nı Zey­nel Uğur Göl­ge­li ve Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı’nın da bi­rer ko­nuş­ma yap­tı­ğı et­kin­lik­te, Grup Vol­kan ve Akın bi­rer kon­ser ver­di.