ÇAMLIYAYLA ÇOK KATLI OTOPARK  PROJESİ’NDE SONA YAKLAŞILIYOR

abdullah - 2 Eylül 2022 Cuma

ÇAMLIYAYLA ÇOK KATLI OTOPARK PROJESİ’NDE SONA YAKLAŞILIYOR

KATLI OTOPARK

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, Çam­lı­yay­la’da baş­lat­tı­ğı mo­dern kat­lı oto­park pro­je­sin­de so­na yak­la­şı­lı­yor. Baş­kan Va­hap Se­çer’in il­çe­le­re viz­yon ka­tan pro­je­le­rin­den bi­ri olan ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Fen İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ça­lış­ma kap­sa­mın­da, Çam­lı­yay­la mer­kez­de özel­lik­le yaz ay­la­rın­da ve haf­ta son­la­rı ya­şa­nan tra­fik so­ru­nu­na çö­züm bu­lu­nur­ken, te­sis sos­yal ak­ti­vi­te­ler için­de kul­la­nı­la­bi­le­cek. Ka­le Ma­hal­le­si Say­ba­şı So­kak’ta bu­lu­nan ve pa­zar ala­nı ola­rak ad­lan­dı­rı­lan böl­ge­de in­şa­atı hız­la sü­ren pro­je, mo­dern mi­ma­ri ile ha­ya­ta ge­çi­ri­li­yor. Fo­re ka­zık sis­te­miy­le ze­min ve te­mel sağ­lam­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı pro­je kap­sa­mın­da 2 bod­rum ve 1 ze­min kat ol­mak üze­re 3 kat­lı 121 araç ka­pa­si­te­li kat­lı oto­park in­şa edi­li­yor. Pro­je kap­sa­mın­da ze­min ka­tın be­lir­li gün­ler­de pa­zar ye­ri ola­rak hiz­met ve­re­bil­me­si için ba­zı ek­len­ti­ler ya­pı­lı­yor. Ze­min ka­tı­na 2 ka­dın, 2 er­kek ve en­gel­li­ler için 1 tu­va­let in­şa edi­li­yor. Oto­park­ta ay­rı­ca de­po alan­la­rı da bu­lu­na­cak. (Tar­sus Ko­or­di­nas­yon)