CHP İLÇE BAŞKANI VARAL, SANAYİ  SİTESİ ESNAFLARINI ZİYARET ETTİ

abdullah - 2 Eylül 2022 Cuma

CHP İLÇE BAŞKANI VARAL, SANAYİ SİTESİ ESNAFLARINI ZİYARET ETTİ

ESNAFLARI GEZDİ

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, ge­zi ve zi­ya­ret­le­ri­ne dur­mak­sı­zın de­vam edi­yor. Kah­ve­ha­ne­ler­den köy­le­re, ev ve iş­let­me zi­ya­ret­le­rin­den STK’lar­la bu­luş­ma­ya ka­dar top­lu­mun tüm ke­sim­le­riy­le bir ara­ya ge­len Baş­kan Ozan Va­ral, eme­ği ve alın te­riy­le ayak­ta kal­ma­ya ça­lı­şan sa­na­yi çar­şı­sı es­naf­la­rı­nı da zi­ya­ret et­ti. Ül­ke­nin için­de bu­lun­du­ğu eko­no­mik dar bo­ğaz ne­de­niy­le sa­na­yi çar­şı­sı es­na­fı­nın sı­kın­tı­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Ozan Va­ral, “82 Ev­ler ma­hal­le­miz sı­nır­la­rın­da yer alan Sa­na­yi Çar­şı­sı­nın de­ğer­li es­naf­la­rı­nı zi­ya­ret et­tim. Su­ni gün­dem­ler­le ba­zı şey­ler sap­tı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­sa da Tar­sus’ta tek gün­de­min yal­nız­ca ge­çim ol­du­ğu­nu bir kez da­ha gör­dük. Ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı ne­de­niy­le her ke­sim dert­li!” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Girdi maliyetlerinin arttığı, akaryakıt fiyatlarının altından kalkılamaz hale geldiği ve özellikle elektrik faturalarının her ay katlandığı bu dönemde esnafların tepkili olduklarına vurgu yapan CHP İlçe Başkanı Av. Ozan Varal, “Evet esnaflarımız, sabahın ilk ışıklarından yeri geldiğinde gece yarılarına kadar çalışmasına rağmen istediği geliri elde edememenin, giderlerini karşılayamamanın derdinde. AKP’den umutlar kesilmiş! Ülkeye zarardan başka bir şey vermedikleri görülmüş. Milletin isteği hemen seçim. Şunu bir kez daha dile getiriyorum. Tarsus hak ettiği önemi ve değeri ilk seçimler sonunda milletin iktidara gelmesinde görecek. Her zaman esnafımızın yanında, halkın içinde olmayı sürdüreceğiz. Esnafımızı koruyacak, onları yalnızlığa terk etmeyeceğiz. İktidarımız; emekçinin, esnafın, çiftçinin, gençlerin iktidarı olacak” diye konuştu. (Haber Merkezi)