BÜYÜKŞEHİR’DEN, TARSUS ŞELALE  BULVARI VE M. SİNAN BULVARI’NDA  ASFALT YENİLEME ÇALIŞMASI

abdullah - 2 Eylül 2022 Cuma

BÜYÜKŞEHİR’DEN, TARSUS ŞELALE BULVARI VE M. SİNAN BULVARI’NDA ASFALT YENİLEME ÇALIŞMASI

CADDE VE BULVARLARDA ÇALIŞMA

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri, Baş­kan Va­hap Se­çer’in baş­lat­tı­ğı gü­ven­li ve kon­for­lu ula­şım se­fer­ber­li­ği kap­sa­mın­da, cad­de ve bul­var­lar üze­rin­de bo­zuk ze­min sö­küm ve sı­cak as­falt se­rim fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Tar­sus kent mer­ke­zin­de ge­ri­de ka­lan gün­ler­de on­lar­ca cad­de ve bul­var­da ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı­nı ye­ri­ne ge­ti­ren Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, bun­la­ra ek yap­ma­ya de­vam edi­yor. Çağ­la­yan Ma­hal­le­si sı­nır­la­rın­da bu­lu­nan ve do­ğal gü­zel­li­ği ile ca­zi­be ala­nı olan Tar­sus Şe­la­le­si’ne ula­şı­mı sağ­la­yan Şe­la­le Bul­va­rı’nda bo­zuk ze­min, fre­ze ma­ki­na­sı kul­la­nı­la­rak Bü­yük­şe­hir ekip­le­rin­ce sö­kül­dü. Söz ko­nu­su bul­var üze­rin­de ka­de­me­li şe­kil­de iler­le­yen Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, ön­ce­lik­le yo­lun Hay­dar Ali­yev Par­kı Kav­şa­ğı ile Ata­türk köp­rü­sü ara­sın­da ka­lan 300 met­re­lik bö­lü­mün­de as­falt ye­ni­le­me iş­le­mi­ni ye­ri­ne ge­tir­di. Şe­la­le Bul­va­rı’nın tra­fo mer­ke­zi­ne ka­dar uza­nan 700 met­re­lik bö­lü­mün­de de as­falt ye­ni­le­me fa­ali­ye­ti ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Tar­sus mer­kez Ke­mal­pa­şa Ma­hal­le­si ile Toz­ko­pa­ran Ma­hal­le­si’nin sı­nı­rı­nı oluş­tu­ran ve kent mer­ke­zin­den es­ki An­ka­ra yo­lu­na bağ­lan­tı­yı sağ­la­yan Mi­mar Si­nan Bul­va­rı’nın bir bö­lü­mün­de de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yol ya­pım ve ba­kım ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­ril­di. Mi­mar Si­nan Bul­va­rı üze­rin­de alt­ya­pı ka­zı­la­rı ne­de­niy­le ol­duk­ça bo­zu­lan 550 met­re uzun­lu­ğun­da ki bö­lüm, yi­ne fre­ze ma­ki­na­sıy­la Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri ta­ra­fın­dan sö­kü­le­rek, ar­dın­dan sı­cak as­falt­la ye­ni­den kap­lan­dı. Söz ko­nu­su yol üze­rin­de Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, yi­ne 350 met­re kıs­mi kap­la­ma ile iyi­leş­tir­me iş­le­mi uy­gu­la­dı. (Tar­sus Ko­or­di­nas­yon)