ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ,  TERÖR ÖRGÜTLERİNE  KARŞI BİLGİLENDİRİLİYOR

abdullah - 2 Eylül 2022 Cuma

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI BİLGİLENDİRİLİYOR

ÖĞRENCİLER TERÖRE KARŞI UYARILDI

Tar­sus’ta, öğ­ren­ci­ler te­rör ör­güt­le­ri­ne kar­şı bil­gi­len­di­ril­di. İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Tar­sus İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Te­rör­le Mü­ca­de­le Bü­ro Amir­li­ği ve Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Grup Amir­li­ği ko­or­di­ne­sin­de dü­zen­le­nen 'El Ele Gü­ven­li Ge­le­ce­ğe' pro­je­si çer­çe­ve­sin­de, Tar­sus Üni­ver­si­te­si­ne ye­ni ka­yıt ya­pa­cak öğ­ren­ci­le­re yö­ne­lik te­rör ve suç ör­güt­le­ri­nin is­tis­mar ede­bi­le­ce­ği du­rum­lar an­la­tıl­dı. Ör­güt­le­rin ele­man te­min et­me yön­tem­le­ri, uyuş­tu­ru­cu ve uya­rı­cı mad­de kul­la­nı­mı­nın za­rar­la­rı­na yö­ne­lik bil­gi­len­dir­me de ya­pı­la­rak bro­şür da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ril­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)