TARSUS'TA, 30 AĞUSTOS  ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

abdullah - 31 Ağustos 2022 Çarşamba

TARSUS'TA, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

30 AĞUSTOS COŞKUSU

(ŞA­HİN TUR­GUT) 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nın 100. Yıl­dö­nü­mü tüm yurt ge­ne­lin­de ol­du­ğu gi­bi Tar­sus’ta çe­şit­li tö­ren­ler­le kut­lan­dı. Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki tö­ren­ler ön­ce­sin­de Kay­ma­kam, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı ile pro­to­kol üye­le­ri Tar­sus Şe­hit­li­ği’ni zi­ya­ret et­ti­ler. Aziz şe­hit­le­ri­mi­zin kab­ri­ne gül ve ka­ran­fil bı­ra­kan pro­to­kol üye­le­ri da­ha son­ra Cum­hu­ri­yet Ala­nı’nda­ki kut­la­ma­la­ra ka­tıl­dı­lar. Ata­türk Anı­tı önün­de ger­çek­le­şen tö­re­ne Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Yüz­ba­şı Vol­kan Göç­mez, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, pro­to­kol üye­le­ri, si­ya­si par­ti tem­sil­ci­le­ri, ku­rum amir ve mü­dür­le­ri, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. Kay­ma­kam Ot­cu ve Baş­kan Boz­do­ğan’ın anı­ta çe­lenk su­nu­mu­nun ar­dın­dan, say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nu­lup, İs­tik­lal Mar­şı­mız okun­du. Da­ha son­ra Vey­sel Dur­maz ho­ca ta­ra­fın­dan Cum­hur­baş­ka­nı­mız Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nın me­sa­jı okun­du. Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan me­sa­jın­da, 30 Ağus­tos'un, esa­ret ve hür­ri­yet ara­sın­da ter­ci­he zor­lan­dı­ğın­da Türk mil­le­ti­nin ne­le­ri ba­şa­ra­bi­le­ce­ği­nin, ne­ler­den vaz­ge­çe­bi­le­ce­ği­nin en açık is­pa­tı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100'ün­cü ya­şı­nı kut­la­ya­ca­ğı­mız 2023, in­şal­lah bü­yük ve güç­lü Tür­ki­ye'nin in­şa­sı­nı müj­de­le­di­ği­miz ye­ni bir mi­lat ola­cak­tır" de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Gü­nün an­lam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı ise Ye­ni­ce Mü­him­mat Bö­lü­ğü’nden Ast­su­bay Ça­vuş Ali Cen­giz yap­tı. Mu­ha­rip Ga­zi Nec­met­tin Ünal, Ku­va­yi Mil­li­ye­ci Zey­nep Pe­tek ve öğ­ren­ci­miz Me­lek Nur Kö­se’nin gü­nün an­la­mı ile il­gi­li şi­ir­le­ri oku­ma­sı son­ra­sın­da Tar­sus Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü halk oyun­la­rı eki­bi gös­te­ri sun­du. Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda­ki tö­ren­le­rin ar­dın­dan Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Yüz­ba­şı Vol­kan Göç­mez ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Kay­ma­kam­lık ma­ka­mın­da teb­rik­le­ri ka­bul eder­ken, ak­şam ise 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı 100. Yıl Kor­tej Yü­rü­yü­şü ger­çek­leş­ti­ril­di.