BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, ŞEHİT SEZER’İN KABRİNE ZİYARET

abdullah - 31 Ağustos 2022 Çarşamba

BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, ŞEHİT SEZER’İN KABRİNE ZİYARET

ŞEHİT KABRRİNE ZİYARET

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da Şe­hit Pi­ya­de Uz­man­ça­vuş Oğuz­han Se­zer’in kab­ri­ni zi­ya­ret et­ti. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, Çam­lı­yay­la Kay­ma­ka­mı Mu­ham­med Be­rat Ber­di­bek ve il­çe pro­to­ko­lü ile bir­lik­te Da­rı­pı­na­rı Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan Şe­hit Pi­ya­de Uz­man Ça­vuş Oğuz­han Se­zer’in kab­ri­ni zi­ya­ret edip dua­lar­la yad et­ti.Şe­hi­din ba­ba­sı Ah­met Se­zer ile bir sü­re soh­bet eden Baş­kan Te­pe­bağ­lı, bu­ra­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “30 Ağus­tos Za­fe­ri’nin 100. yı­lı kap­sa­mın­da tüm şe­hit­le­ri­mi­zi min­net ve rah­met­le yâd edi­yo­ruz. Tüm ga­zi­le­ri­miz­den de Al­lah ra­zı ol­sun. Rab­bim ül­ke­mi­zin ile­le­bet ge­liş­me­si­ni na­sip et­sin. Ül­ke­mi­zi pa­yi­dar ey­le­sin. Bu ül­ke­miz için can ve­ren şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le anı­yo­rum. Ni­ce gü­zel hu­zur­lu gün­le­re Rab­bim ha­yır­la ulaş­ma­yı na­sip et­si­n” de­di.