EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN, BORSA’YA İADE-İ ZİYARET

abdullah - 31 Ağustos 2022 Çarşamba

EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN, BORSA’YA İADE-İ ZİYARET

İADE-İ ZİYARET

(ŞA­HİN TUR­GUT) Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Mer­sin Tra­fik De­net­le­me Şu­be Mü­dü­rü ile Tar­sus İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne ata­nan Ali Ga­ran­lı, Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya’ya ia­de­i zi­ya­ret­te bu­lun­du. Bor­sa Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Se­çer’in de bu­lun­du­ğu zi­ya­ret sı­ra­sın­da Bor­sa Baş­ka­nı Ka­ya ve Tar­sus Em­ni­yet Mü­dü­rü Ga­ran­lı, gün­cel ko­nu­lar hak­kın­da is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du.Tar­sus’un ha­re­ket­li ve di­na­mik bir şe­hir ol­du­ğu­nu be­lir­ten Em­ni­yet Mü­dü­rü Ga­ran­lı “Bu­ra­da bi­zim işi­miz hu­zur ve gü­ven or­ta­mı­nı sağ­la­mak, siz­le­rin­se ken­tin ti­ca­re­ti. Bu­ra­da bir­lik­te her an­lam­da Tar­sus’u da­ha iyi stan­dart­la­ra ta­şı­mak da gö­re­vi­miz. Ti­ca­ret Bor­sa­mız ve de­ğer­li yö­ne­ti­miy­le her za­man di­ya­log için­de ol­ma­ya, Tar­sus için fay­da­lı ola­cak pro­je­ler­de fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­ma­ya aza­mi önem ve­ri­yo­ruz. Ben bu ve­si­ley­le öz­ve­ri­li ça­lış­ma ve pro­je ça­lış­ma­la­rı­nız­da siz­le­re ba­şa­rı­lar di­li­yo­ru­m” de­di. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ben öncelikle Sayın Emniyet Müdürümüze yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Görevde bulundukları süre içerisinde daima koordineli bir şekilde işbirliği içerisinde olacağımıza inanıyoruz. Tarsus’ta gerçekleşen tüm faaliyetlerin güvenli ve yasal şartlar altında sürdürülmesi de Emniyet Teşkilatımızın gece-gündüz demeden yoğun bir çalışmaları ve gayretleri sayesindedir. Bugün bizler sokaklarda rahat, güvenli ve huzurlu bir şekilde dolaşabiliyorsak bunu olağanüstü gayret gösteren Türk Polis Teşkilatımıza borçluyuz” ifadelerini kullandı.   Tarsus’taki ekonomik faaliyetlerin genel yapısı ve gelişimi ile ilgili hususların da görüşüldüğü ziyarette, Borsa Başkan Yardımcısı Ali Seçer de “Bizlerde Emniyet Teşkilatımızın halkımızla bütünleşen hizmet anlayışını ön plana çıkaran ve kurumlar arası dayanışmayı gerekli kılan sosyal projelerinde vatandaşlarımıza hizmetin bir parçası olma gayretimizi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.