VEYİS AVCI’DAN, EMNİYET  MÜDÜRÜ ALİ GANRANLI’YA  ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

abdullah - 31 Ağustos 2022 Çarşamba

VEYİS AVCI’DAN, EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ GANRANLI’YA ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

ZİYARET ETTİLER

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, geç­ti­ği­miz gün­ler­de İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne ata­nan Ali Ga­ran­lı’ya ‘ha­yır­lı ol­sun’ zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Baş­kan Av­cı, Zi­ra­at Oda­sı yö­ne­ti­mi ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da, Em­ni­yet Mü­dü­rü Ga­ran­lı’ya ye­ni gö­re­vin­de ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lu­nur­ken, “İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne baş­la­yan Sa­yın Mü­dü­rü­mü­ze şah­sım, ku­ru­mum ve çift­çi­le­ri­miz adı­na ‘hoş gel­di­niz’ di­yo­rum. Bu­gü­ne ka­dar bir­çok em­ni­yet per­so­ne­li il­çe­miz­de gö­rev yap­mış, ön­ce­lik­le top­lu­mun hu­zur, re­fah ve gü­ven­li­ği­ni baz ala­rak hiz­met ver­miş­tir. Ben bu ve­si­ley­le Sa­yın İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz nez­din­de tüm em­ni­yet men­sup­la­rı­mı­za zor­lu gö­rev­le­rin­de ba­şa­rı­lar ve ko­lay­lık­lar di­li­yo­ru­m” de­di. İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü Ga­ran­lı ise zi­ya­re­tin ken­di­si­ni mem­nun et­ti­ği­ni, Tar­sus’un asa­yi­şi­nin ve hu­zu­ru­nun sağ­lan­ma­sı ve sür­dü­rül­me­si nok­ta­sın­da ge­rek­li ça­lış­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğı­nı ifa­de et­ti.