AK PARTİ İLÇE BAŞKANI PODAK: “30 AĞUSTOS ZAFERİ, TARİHİMİZİN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİDİR"

abdullah - 31 Ağustos 2022 Çarşamba

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI PODAK: “30 AĞUSTOS ZAFERİ, TARİHİMİZİN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİDİR"

TARSUS AK PARTİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) AK Par­ti Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Ha­san Po­dak, 26 Ağus­tos 1922’de baş­la­yan bü­yük ta­ar­ru­zun, 30 Ağus­tos 1922’de Dum­lu­pı­nar’da mil­le­ti­mi­zin ke­sin za­fe­riy­le so­nuç­la­nan ta­ri­hi­nin dö­nüm nok­ta­la­rın­dan bi­ri­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. İl­çe Baş­ka­nı Po­dak, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı­nın 100. yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le dün Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda dü­zen­le­nen kut­la­ma­la­ra ka­tıl­dı. AK Par­ti Tar­sus İl­çe Teş­ki­la­tı ola­rak Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk ko­yan İl­çe Baş­ka­nı Po­dak bu­ra­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, Kur­tu­luş Sa­va­şı­mı­zın en önem­li des­tan­la­rın­dan bi­ri­si olan 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı Türk Mil­le­ti’nin sar­sıl­maz ima­nı­nın bir gös­ter­ge­si ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek “Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın da ifa­de et­ti­ği üze­re Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100'ün­cü ya­şı­nı kut­la­ya­ca­ğı­mız 2023, in­şal­lah bü­yük ve güç­lü Tür­ki­ye'nin in­şa­sı­nı müj­de­le­di­ği­miz ye­ni bir mi­lat ola­cak­tı­r” de­di. 30 Ağustos zaferinin, zor şartlarda, işgale uğramış, yoksul düşmüş, darda kalmış, şehit olmuş ve canı yanmış bir milletin neleri başarabileceğini, hangi zorlukları ve mihnetleri aşabileceğini net olarak gösterdiği belirten Başkan Podak “Hiç unutulmamalıdır ki Dünya savaş tarihine geçen bu şanlı zaferle Türk Milleti, şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini göstermiştir. Bu aziz millet, yıkılmakta olan büyük bir imparatorluğun küllerinden yeni bir ülkenin doğmasına vesile olan kahraman evlatlarını daima minnet ve şükranla anmaktadır. Büyük zaferin 100. yılında vatan topraklarında bizlerin hür, bağımsız, özgürce yaşamamızı sağlayan, bizlere 30 Ağustos gibi büyük bir zaferin gururunu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, Tarsuslu hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadesini kullandı.