HASAT EDİLEN 20 TON SİRAJLIK MISIR,  HAYVAN ÜRETİCİLERİNE ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

abdullah - 30 Ağustos 2022 Salı

HASAT EDİLEN 20 TON SİRAJLIK MISIR, HAYVAN ÜRETİCİLERİNE ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

ÜCRETSİZ MISIR DAĞITIMI

(TAR­SUS BLD.) Tar­sus Be­le­di­ye­si, ve­rim ge­ti­re­cek eki­le­bi­lir ara­zi­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si kap­sa­mın­da kü­çük öl­çek­li hay­van üre­ti­ci­le­ri­ne des­te­ği­ni sür­dü­rü­yor.  Ta­rım­sal kal­kın­ma ham­le­le­ri doğ­rul­tu­sun­da Tar­sus Be­le­di­ye­si bün­ye­si­ne ait olan ara­zi­de, eki­mi ger­çek­le­şen “Si­laj­lık Mı­sı­r” to­hu­mu, çift­çi­le­re üc­ret­siz da­ğı­tıl­mak üze­re ha­sa­dı ger­çek­leş­ti. Tar­sus Be­le­di­ye­si çift­çi­le­rin üre­ti­me teş­vik edil­me­si için ge­lir­le­ri­ni art­tı­ra­cak ham­le­ler­le hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şan üre­ti­ci­le­ri des­tek­li­yor. Yer­li üre­ti­ci­le­re ra­hat bir ne­fes al­dır­mak ve hay­van­cı­lık­ta üre­ti­min art­tı­rıl­ma­sı kap­sa­mın­da ça­lış­ma­la­rı­nı hız­la sür­dü­ren Tar­sus Be­le­di­ye­si, üre­ti­ci­ye üc­ret­siz ola­rak da­ğıt­tı­ğı si­laj­lık to­hu­mun ha­sa­dı­nı ta­mam­la­dı. Üre­ti­ci­ye da­ğı­tı­mı­nı yap­tı­ğı to­hum, Tar­sus Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de atıl du­rum­da olan ara­zi­ye eki­le­rek mey­ve­le­ri­ni ver­di. Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de Ma­yıs ayın­da ve­ri­len, mib­zer­le eki­mi ger­çek­le­şen si­laj­lık mı­sır to­hu­mu­nun 3 bu­çuk ay so­nun­da tar­la­da ha­sa­dı ya­pıl­dı. Ha­sat­ta 20 ton­luk si­laj el­de edil­di. Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın ta­li­ma­tıy­la ya­pı­lan des­tek­ten el­de edi­len si­laj­lar, 50 ki­log­ram­lık pa­ket­le­re ko­yu­lup üc­ret­siz ola­rak üre­ti­ci­le­re da­ğı­tı­la­cak. “YA­PI­LAN BU ÇA­LIŞ­MA­LAR­DAN ÇOK MEM­NU­NU­Z” Ya­pı­lan des­tek­ten mem­nu­ni­ye­ti­ni di­le ge­ti­ren bü­yük­baş hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­si Re­cep Ca­na­tan “ Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum.  Tar­sus’un bü­yük ve kü­çük­baş hay­van­cı­lı­ğı­nı des­tek­le­mek ama­cıy­la ek­miş ol­du­ğu­muz mı­sır si­la­jı­nın ha­sa­dı­nı yap­tık.  Ya­pı­lan bu ça­lış­ma­lar­dan çok mem­nu­nuz.” de­di. VA­TAN­DAŞ­LA­RA ÜC­RET­SİZ OLA­RAK MI­SIR Sİ­LAJ­LA­RI DA­ĞI­TI­LA­CAK Tar­sus Be­le­di­ye­si Zi­ra­at Mü­hen­di­si Meh­met Özer, “Bu­gün bu­ra­da Tar­sus Be­le­di­ye­si ara­zi­le­rin­de si­laj­lık mı­sır to­hum­la­rı­nın ha­sa­dı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Ara­zi­miz 8 de­kar­lık bir ara­zi. Dö­nüm ba­şı­na ise 3 ile 5 ton ara­sı si­laj­lık mı­sır dü­şü­yor. 3 bu­çuk ay içe­ri­sin­de ise ha­sat za­ma­nı ge­li­yor. Bu doğ­rul­tu­da baş­ka­nı­mı­zın ver­di­ği ta­li­mat­la kü­çük öl­çek­li hay­van üre­ti­ci­le­ri­ne, va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da 50 ki­log­ram­lık tor­ba­la­ra mı­sır si­laj­la­rı­nı pa­ket­le­yip üc­ret­siz ola­rak da­ğı­ta­ca­ğız.” di­ye­rek hay­van üre­ti­ci­le­ri­nin Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin bu hiz­me­tin­den son de­re­ce mem­nun ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.