BÜYÜKŞEHİRLE ENGELLER KALKIYOR

abdullah - 30 Ağustos 2022 Salı

BÜYÜKŞEHİRLE ENGELLER KALKIYOR

ENGEL YOK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bir il­ki ger­çek­leş­ti­re­rek işit­me en­gel­li­le­re yö­ne­lik aç­tı­ğı üc­ret­siz bil­gi­sa­yar kur­su, yo­ğun il­gi gö­rü­yor. Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen kurs­ta, öğ­ret­men des­te­ği­ni To­ros­lar Halk Eği­tim Mer­ke­zi sağ­lı­yor. İşit­me en­gel­li bi­rey­le­rin te­mel bil­gi­sa­yar prog­ram­la­rı­nı öğ­ren­me­si ve gün­lük ha­yat­ta ih­ti­yaç duy­duk­la­rı an­lar­da kul­la­na­bil­me­si için ha­ya­ta ge­çi­ri­len kur­sun so­nun­da, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’ndan (MEB) onay­lı Bil­gi­sa­yar İş­let­men­li­ği Ser­ti­fi­ka­sı ve­ri­li­yor. Bu ser­ti­fi­ka, işit­me en­gel­li­le­rin gün­de­lik ha­yat­ta kar­şı­laş­tık­la­rı di­lek­çe, iş baş­vu­ru­su ve­ya form dol­dur­ma gi­bi te­mel iş­lem­le­ri ko­lay­ca hal­le­de­bil­me­si­ni, böy­le­ce iş baş­vu­ru­la­rın­da bir adım da­ha ön­de ol­ma­la­rı­nı sağ­lı­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi’nde ger­çek­le­şen üc­ret­siz bil­gi­sa­yar kur­su, haf­ta içi her gün sa­at 8 ile 12 ara­sın­da ve­ri­li­yor. Eği­tim­ler­de kur­si­yer­ler te­mel bil­gi­sa­yar eği­ti­mi, Ex­cel, Word ve Po­wer­po­int gi­bi uy­gu­la­ma­la­rı öğ­re­ni­yor. Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı En­gel­li­ler Şu­be Mü­dü­rü Ab­dul­lah Ger­bo­ğa, işit­me en­gel­li­le­rin ge­li­şen tek­no­lo­ji­ye ayak uy­du­ra­bil­me­le­ri adı­na bu kur­su dü­zen­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ö­zel ge­rek­si­nim­li bi­rey­le­ri­mi­zi sos­yal ha­ya­ta adap­te ede­bil­mek için bir­çok eği­tim ve­ri­yo­ruz. Bil­gi­sa­yar kur­su­muz da bun­lar­dan bi­ri. Bu kur­su­muz­da işit­me en­gel­li bi­rey­le­ri­miz var. Sos­yal ya­şan­tı­la­rın­da ve­ya iler­de ça­lı­şır­lar­sa, iş ya­şan­tı­la­rın­da ken­di­le­ri­ne kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­z” de­di. Kurs yel­pa­ze­le­ri­nin ge­niş ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ger­bo­ğa, “Bil­gi­sa­yar kur­su­nun ya­nı sı­ra En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi ve En­gel­siz Ya­şam Par­kı’nda üc­ret­siz di­kiş atöl­ye­si, kon­fek­si­yon atöl­ye­si, se­ra­mik atöl­ye­si gi­bi çe­şit­li kurs­la­rı­mız da de­vam edi­yor. Hem özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­ler, hem de ai­le­le­ri bu kurs­lar­dan çok mem­nun­la­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.Kur­su ve­ren To­ros­lar Halk Eği­tim Mer­ke­zi Bil­gi­sa­yar Öğ­ret­me­ni Adem Kir­pi, ve­ri­len bil­gi­sa­yar kur­su­nun tek­nik de­tay­la­rı­nı pay­laş­tı. İşit­me en­gel­li­le­rin te­mel bil­gi­sa­yar kav­ram­la­rı­nı öğ­re­ne­bil­me­le­ri­nin önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Adem Kir­pi, “Ve­ri­len kurs sa­ye­sin­de; gün­de­lik ha­yat­ta ge­rek­li olan bel­ge­le­ri, şi­ka­yet di­lek­çe­si­ni, ör­nek iş baş­vu­ru bel­ge­si­ni ha­zır­la­ma gi­bi ko­nu­lar­da ken­di­le­ri­ni ye­tiş­ti­ri­yor­lar. Bu eği­ti­mi da­ha ön­ce, otizm­li ve ha­fif dü­zey­de en­gel­li öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze de ver­di­k” di­ye ko­nuş­tu.