BAŞKAN SEÇER AYDINCIK, BOZYAZI VE  ANAMUR’DA VATANDAŞLA BULUŞTU

abdullah - 30 Ağustos 2022 Salı

BAŞKAN SEÇER AYDINCIK, BOZYAZI VE ANAMUR’DA VATANDAŞLA BULUŞTU

VATANDAŞLARLA BULUŞMA

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, il­çe zi­ya­ret­le­ri­ni sür­dür­me­ye ve va­tan­daş­lar­la bir ara­ya gel­me­ye de­vam edi­yor. 1 gün­de top­lam 3 il­çe zi­ya­re­ti ya­pa­rak, ikin­ci böl­ge­ye ade­ta çı­kar­ma ya­pan Baş­kan Se­çer, git­ti­ği her yer­de va­tan­daş­la­rın yo­ğun il­gi ve sev­gi­si ile kar­şı­la­şı­yor. Baş­kan Se­çer’e zi­ya­ret­le­ri es­na­sın­da CHP Ana­mur İl­çe Baş­ka­nı Dur­muş De­niz, CHP Boz­ya­zı İl­çe Baş­ka­nı Bay­kal Arı­de­niz, Mec­lis üye­le­ri ile Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve MES­Kİ bü­rok­rat­la­rı eş­lik et­ti. İkin­ci böl­ge zi­ya­ret­le­ri­ne Ay­dın­cık İl­çe­si ile baş­la­yan Baş­kan Se­çer, ön­ce­lik­le Ay­dın­cık Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fe­rat Ak­tan’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. Baş­kan Ak­tan ile bu­gü­ne ka­dar il­çe­ye ya­pı­lan hiz­met­ler ve bun­dan son­ra­ki sü­reç­te ya­pıl­ma­sı dü­şü­nü­len pro­je­ler hak­kın­da gö­rüş alış ve­ri­şin­de bu­lu­nan Baş­kan Se­çer, il­çe­nin ih­ti­ya­cı olan hiz­met­le­rin de bel­li bir prog­ram da­hi­lin­de ya­pıl­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.Zi­ya­re­tin ar­dın­dan Ay­dın­cık mer­kez­de es­naf zi­ya­re­ti ger­çek­leş­ti­ren Baş­kan Se­çer, va­tan­daş­lar­la da se­lam­la­şa­rak soh­bet et­me fır­sa­tı bul­du. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ça­lış­ma­la­rın­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen va­tan­daş­la­rın ta­lep­le­ri­ni de din­le­yen Baş­kan Se­çer, da­ha son­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ay­dın­cık Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi’ni zi­ya­ret ede­rek öğ­ren­ci­ler ve öğ­ret­men­ler­le bir ara­ya gel­di. Sı­nıf­lar­da ders iş­le­yen öğ­ren­ci­ler­le soh­bet ede­rek, ye­ni eği­ti­möğ­re­tim dö­ne­mi için ba­şa­rı­lar di­le­yen Baş­kan Se­çer, Ye­ni­kaş Ma­hal­le­si’nde kah­ve­ha­ne­de­ki va­tan­daş­la­rı zi­ya­ret et­ti ve ta­lep­le­ri­ni din­le­ye­rek ge­rek­li not­la­rı al­dır­dı. Baş­kan Se­çer Boz­ya­zı Göz­ce’de va­tan­daş­la­rı din­le­di Ay­dın­cık zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan Boz­ya­zı İl­çe­si’ne ge­çen Baş­kan Se­çer, bu­ra­da ilk ola­rak Göz­ce Ma­hal­le­si’nde­ki va­tan­daş­lar­la bir ara­ya gel­di. Bu­ra­da ger­çek­le­şen kah­ve­ha­ne top­lan­tı­sın­da va­tan­daş­lar­la soh­bet eden ve hem va­tan­daş­la­rın hem de muh­tar­la­rın ta­lep­le­ri­ni din­le­yen Baş­kan Se­çer, özel­lik­le iç­me su­yu ve yol gi­bi ko­nu­lar­da­ki so­ru­la­ra ya­nıt ver­di. Bü­yük­şe­hir’in ve di­ğer ku­rum­la­rın gö­rev ve yet­ki­le­ri­nin ya­sa­lar­la be­lir­len­di­ği­ne vur­gu ya­pan Baş­kan Se­çer, özel­lik­le yol ko­nu­sun­da va­tan­da­şın mağ­dur edil­di­ği­ni be­lir­te­rek, “15 met­re­nin üze­rin­de­ki cad­de ve bul­var­lar ile grup yol­la­rı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin so­rum­lu­lu­ğun­da. Bu­nun dı­şın­da­ki­ler ya il­çe be­le­di­ye­si­nin, ya Ka­ra­yol­la­rı’nın, ya Or­man İda­re­si’nin ya da DSİ’nin so­rum­lu­lu­ğun­da­dır. Onun için, bu ku­rum­la­rın so­rum­lu­lu­ğun­da olan yol­la­ra biz mü­da­ha­le ede­me­yiz. Fa­kat, biz yi­ne de, baş­ka bir ku­ru­mun yap­ma­sı ge­re­ken ve aci­li­yet ge­re­ken bu yol­lar­da da is­tis­nai ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ruz. As­lın­da be­nim gö­re­vim de­ğil. Sa­de­ce va­tan­da­şın mağ­du­ri­ye­ti­ni gi­der­mek için ya­pı­yo­rum. An­cak ba­na ait ol­ma­yan her yo­lu da, so­rum­lu­su olan ku­rum yap­mı­yor di­ye gi­rip ya­pa­ma­yız. Biz de büt­çe­mi­zi ona gö­re ya­pı­yo­ru­z” de­di. Her Baş­kan’ın bir yö­ne­tim an­la­yı­şı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Her Baş­kan’ın bir yö­ne­tim an­la­yı­şı var. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin kay­nak­la­rı bel­li. Ben kay­nak­la­rı­mın sı­nır­lı ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum ve ona gö­re kul­la­nı­yo­rum. Be­nim için önem­li olan şey, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak ken­di gö­rev ala­nım­da yıl için­de prog­ra­ma al­dı­ğım yer­le­ri ya­pı­yor mu­yum, yap­mı­yor mu­yum? Be­nim bü­rok­ra­tım si­ze, ‘Bu grup yo­lu bi­zim yol ağı­mız­da. 2021 ya da 2022 prog­ra­mı­na al­dık’ de­diy­se ve yap­ma­dıy­sak ba­na söy­le­yi­n” di­ye ko­nuş­tu. Se­çer pa­zar ye­ri gez­di, es­naf zi­ya­re­ti yap­tı Göz­ce zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan Boz­ya­zı mer­ke­zi­ne ge­çen Baş­kan Se­çer, bu­ra­da da ilk ola­rak Boz­ya­zı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Çe­tin­ka­ya’yı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. Zi­ya­ret­te iki baş­kan ara­sın­da, il­çe­ye ya­pı­lan ve ih­ti­yaç du­yu­lan hiz­met­ler ko­nu­şul­du. Ma­kam zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan Boz­ya­zı’da es­naf zi­ya­re­ti ger­çek­leş­ti­ren Baş­kan Se­çer, bu­ra­da da va­tan­daş­la­rın yo­ğun il­gi­si ile kar­şı­laş­tı ve bol bol soh­bet et­ti. Boz­ya­zı’da bu­lu­nan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ah­met Yıl­maz Say­dam Ka­pa­lı Pa­zar Ye­ri­ni de ge­zen Baş­kan Se­çer, bu­ra­dan Ana­mur İl­çe­si’ne geç­ti. Baş­kan Se­çer Ana­mur Kurs Mer­ke­zi’nde öğ­ren­ci­ler­le soh­bet et­ti Ana­mur’da ilk ola­rak Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ana­mur Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi’ni zi­ya­ret ede­rek öğ­ren­ci­ler­le soh­bet eden, on­la­ra sı­nav ko­nu­sun­da stres yap­ma­ma­la­rı­nı öğüt­le­yen Baş­kan Se­çer, “Siz­le­re gü­ve­ni­yo­ruz, ina­nı­yo­ruz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak her da­im ya­nı­nız­da­yız. Siz­ler bi­zim ge­le­ce­ği­miz­si­ni­z” de­di ve ye­ni eği­ti­möğ­re­tim dö­ne­min­de ba­şa­rı­lar di­le­di.Bu yıl­ki yer­leş­tir­me so­nuç­la­rın­da, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kurs Mer­kez­le­ri’nin önem­li ba­şa­rı­lar el­de et­ti­ği­ni de vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, son ola­rak Ana­mur çar­şı mer­ke­zin­de ve Ana­mur İs­ke­le­si’nde es­naf zi­ya­re­ti ya­pa­rak ‘Ha­yır­lı iş­ler’ di­le­di.