BAŞKAN SEÇER, KAZANLI’DA ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

abdullah - 30 Ağustos 2022 Salı

BAŞKAN SEÇER, KAZANLI’DA ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

ÜRETİCİLERLE BULUŞMA

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si ta­ra­fın­dan Ka­zan­lı’da ger­çek­le­şen ‘Ak­de­niz İl­çe­si Ör­tü Al­tı Seb­ze Üre­ti­ci­le­ri­ne Zi­rai Mal­ze­me Da­ğı­tım Tö­re­ni’ne ka­tı­la­rak, böl­ge üre­ti­ci­le­riy­le bu­luş­tu. Ak­de­niz’in be­re­ket­li top­rak­la­rın­da çift­çi­lik ya­pan 2 bin 438 üre­ti­ci­ye, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan se­ra nay­lo­nu, se­ra ipi, mik­ro­bi­yal güb­re ve ya­pış­kan tu­zak da­ğı­tı­mı ya­pıl­dı. Ka­zan­lı İl­köğ­re­tim Oku­lu’nda ger­çek­le­şen Zi­rai Mal­ze­me Da­ğı­tım Tö­re­ni’ne; Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Ak­de­niz Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Mu­sa Yıl­maz, CHP Ak­de­niz İl­çe Baş­ka­nı Se­mih Pa­la­mut, Mec­lis üye­le­ri, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si dai­re baş­kan­la­rı ile muh­tar­lar ve çok sa­yı­da üre­ti­ci ka­tıl­dı. 2 bin 438 üre­ti­ci­ye Bü­yük­şe­hir’den des­tek Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan üre­ti­ci­le­re ya­pı­lan ta­rım­sal des­tek­ler hak­kın­da bil­gi ve­ren Baş­kan Se­çer, “Se­ra ipi, se­ra nay­lo­nu, mik­ro­bi­yal güb­re, ya­pış­kan tu­zak da­ğı­tım­la­rıy­la, top­lam 2 bin 438 üre­ti­ci­ye Be­le­di­ye ola­rak kat­kı ya­pı­yo­ruz. Fi­de fi­dan­dan se­ra ipi­ne, se­ra nay­lo­nu, ya­pış­kan gi­bi bir­çok gir­di­le­re des­tek olu­yo­ruz. Yi­ne hay­van­cı­lı­ğa önem­li kat­kı­lar ve­ri­yo­ruz. Ya­şa­nan eko­no­mik kri­ze rağ­men 3 yıl­da kent ge­ne­lin­de top­lam 160 ki­lo­met­re su­la­ma bo­ru­su des­te­ğin­de bu­lun­duk. Tüm gir­di ma­li­yet­le­ri bü­yük oran­da ar­tış gös­ter­me­si­ne rağ­men, üre­ti­ci­mi­zin ya­nın­da ol­mak için des­tek­le­ri­mi­zi ke­sin­ti­siz de­vam et­tir­di­k” de­di. Üre­ti­ci­li­ğin zor bir iş ol­du­ğun­dan söz eden Baş­kan Se­çer, “Ai­le iş­let­me­le­ri­mi­ze des­tek ya­pa­ca­ğı­mız Ka­zan­lı, bir üre­tim böl­ge­si. Bu­ra­da ör­tü al­tı ye­tiş­ti­ri­ci­lik ya­pı­lı­yor. Bu böl­ge­ler se­ra böl­ge­le­ri. Tur­fan­da seb­ze üre­ti­li­yor. Ma­na­va git­ti­ği­niz za­man, bu­ra­da üre­ti­len seb­ze­le­rin raf de­ğe­ri yük­sek­tir, ama üre­ti­mi zor­dur. İlk ya­tı­rım ma­li­yet­le­ri yük­sek­tir. Onun için zor bir iş” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. “Ta­rım­sal des­tek­le­ri böl­ge­le­rin özel­lik­le­ri­ne gö­re be­lir­li­yo­ru­z” Ta­rı­mın ve hay­van­cı­lı­ğın her ko­lu­nu des­tek­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “Ta­rım­sal des­tek­le­ri, böl­ge­le­rin özel­lik­le­ri­ne gö­re be­lir­li­yo­ruz. Bu des­tek­le­ri; kü­çük üre­ti­ci, ar­ka­sın­da ken­di­si­ne des­tek olan ye­rel bir gü­cün ol­du­ğu­nu bil­sin di­ye ya­pı­yo­ruz. Bu nok­ta­da bi­zim ana ak­tör­le­ri­miz ka­dın­lar. Ka­dın­la­rı­mı­zın eko­no­mik ha­ya­ta ka­tıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Evin ge­çi­mi­ne kat­kı yap­sın­lar, ayak­la­rı üze­rin­de dur­sun­lar, kim­se­ye muh­taç ol­ma­sın­lar is­ti­yo­ru­z” de­di. Bu­lun­duk­la­rı böl­ge­ye önem­li hiz­met­ler yap­tık­la­rı­nı ifa­de eden Baş­kan Se­çer, “Bu böl­ge­le­rin ih­ti­ya­cı çok. Ma­ale­sef ih­mal edil­miş böl­ge­ler­de, bü­yük so­run­la­rı ku­ca­ğı­mız­da bul­duk. Açık­ça­sı bu böl­ge de on­lar­dan bir ta­ne­si. Za­ten onun için biz ön­ce ada­let di­yo­ruz. Bu böl­ge­le­re, özel­lik­le yol­la il­gi­li son 1 yıl için­de çok önem­li ve de­ğer­li ça­lış­ma­lar yap­tık. Çok ka­li­te­li yol­lar yap­tık bu­ra­lar­da. Yağ­mur su­yu sis­te­mi ya­pa­ca­ğı­mız 50. Yıl ve 75. Cad­de­ler var. MES­Kİ bu ko­nu­da ça­lı­şı­yor. Pro­je­si­ni bi­ti­rir bi­tir­mez gün­de­me ala­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu. “So­run­lu nok­ta­lar­da yağ­mur su­yu ça­lış­ma­la­rı­nı bi­tir­di­k” ” Baş­kan Se­çer, bu böl­ge­le­re ya­pı­lan ta­rım­sal des­tek ve yol ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra, alt­ya­pı hiz­met­le­ri­ne de ağır­lık ver­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Geç­miş yıl­lar­da Ka­ra­ca­il­yas’ta ya­şa­nan yağ­mur su­yu so­ru­nu­nu çöz­dük­le­ri­ni ha­tır­la­tan Baş­kan Se­çer, “Ken­tin tüm so­run­lu nok­ta­la­rın­da yağ­mur su­yu ça­lış­ma­la­rı­nı bi­tir­dik. Ka­ra­ca­il­yas'ta da her yağ­mur­da çok za­rar ve­ren bü­yük sel­ler ya­şa­nı­yor­du. O sı­kın­tı­yı da za­ma­nın­da bi­tir­dik ve o gün­den bu­gü­ne her her­han­gi bir so­ru­nu­muz kal­ma­dı. Ay­rı­ca Ka­zan­lı da da­hil ol­mak üze­re, iç­me su­yu şe­be­ke­le­rin­de muh­te­lif nok­ta­lar­da ya­şa­nan sı­kın­tı­lar­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­mız da sü­rü­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.   Böl­ge­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek ka­na­li­zas­yon ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da da bil­gi ve­ren Baş­kan Se­çer, “Ka­zan­lı’nın da için­de yer al­dı­ğı Ho­mur­lu ve Ada­na­lı­oğ­lu’nu il­gi­len­di­ren, yak­la­şık 130140 mil­yon li­ra ma­li­yet­li ka­na­li­zas­yon pro­je­miz ha­zır. Son aşa­ma­sı­na gel­dik. İn­şal­lah en kı­sa sü­re­de onun da in­şa­atı­na baş­la­ya­ca­ğı­z” de­di. “Baş­ka­nı­mı­zın ta­rım­sal kim­li­ği bi­zim için ön plan­da­” Ak­de­niz Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Mu­sa Yıl­maz, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın bi­zim üre­tim alan­la­rı­mı­za yap­mış ol­du­ğu hiz­met­ler ger­çek­ten bi­zi gu­rur­lan­dı­rı­yor. Onun ta­rım­sal kim­li­ği her za­man bi­zim için ön plan­da­” de­di. Ada­na­lı­oğ­lu Li­mon­lu Ma­hal­le Muh­ta­rı İsa Sa­kar, “Baş­ka­nı­mı­zın ta­rım­la il­gi­li çok bü­yük des­tek­le­ri ol­du. Bu pro­je­ler bir neb­ze de ol­sa kü­çük çift­çi­le­re ilaç ol­muş­tur. Böl­ge­miz hiz­met al­ma­yan bir böl­gey­di. Baş­ka­nı­mız gel­dik­ten son­ra çok hiz­met­le­ri ol­du, da­ha da hiz­met­le­ri ola­cak bun­dan emi­ni­z”  ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ka­zan­lı Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le Muh­ta­rı İb­ra­him Ko­ca da, “Ge­çen se­ne baş­la­tıl­mış olan se­ra nay­lo­nu, se­ra ipi, mik­ro­bi­yal güb­re des­te­ği, çift­çi­le­ri­mi­zin çok işi­ne ya­ra­dı­” di­ye ko­nuş­tu ve ma­hal­le­le­ri­ne ya­pı­lan özel­lik­le ya­ya yo­lu, as­falt, bi­sik­let yo­lu gi­bi hiz­met­ler için de te­şek­kür et­ti.