BÜYÜKŞEHİR KICK BOKS  KURSU DEVAM EDİYOR

abdullah - 30 Ağustos 2022 Salı

BÜYÜKŞEHİR KICK BOKS KURSU DEVAM EDİYOR

KICK BOKS KURSU

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Kick Boks Yaz Kur­su genç­ler­den yo­ğun il­gi gö­rü­yor. Ye­ni­şe­hir Be­le­di­ye­si Spor Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len an­tren­man­la­ra, 811 yaş gru­bu öğ­ren­ci­ler ile 12 yaş üs­tü öğ­ren­ci­ler ka­tı­lı­yor. “Sağ­lık­lı, dinç ço­cuk­lar ye­tiş­ti­ri­yo­ru­z” Haf­ta­da 3 gün ger­çek­leş­ti­ri­len ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ve­ren Kick Boks ve Mu­ay Thai an­tre­nör­le­rin­den Fa­tih Ka­ya, he­def­le­ri­nin sağ­lık­lı ve dinç ço­cuk­lar ye­tiş­tir­mek ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Biz as­lın­da şid­de­te kar­şı tek­nik­ler de öğ­re­ti­yo­ruz, ama asıl ama­cı­mız spor­cu ye­tiş­tir­mek. Ço­cuk­la­rın ço­ğu baş­lan­gıç­ta o amaç­la gel­di­ler, ama biz bu­ra­da spor­cu ye­tiş­ti­ri­yo­ruz, gü­zel bir ne­sil ye­tiş­ti­ri­yo­ruz. Sağ­lık­lı, dinç ço­cuk­lar ye­tiş­ti­ri­yo­ruz. He­de­fi­miz bu­” di­ye ko­nuş­tu. “Ken­di­mi ko­ru­mak için ka­tıl­mış­tım, şim­di ring­le­ri dü­şü­nü­yo­ru­m”Ka­dın­la­ra kar­şı ya­şa­nı­lan şid­det olay­la­rı­nın ar­dın­dan Kick Boks kurs­la­rı­na ka­tıl­ma­ya ka­rar ver­di­ği­ni söy­le­yen Gül­şen Gü­ven­dir, “Be­nim ama­cım as­lın­da ken­di­mi ko­ru­mak­tı. Ül­ke şart­la­rın­dan do­la­yı, ka­dın­la­rın bir ta­kım dö­vüş spor­la­rı ile ken­di­le­ri­ni ko­ru­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bu­ra­ya baş­la­ma ama­cım as­lın­da buy­du, ama dö­vüş spo­ru­nu ta­nı­dık­ça sev­dim. Şu an­da, bu alan­da ring­le­re çık­ma­yı ve şam­pi­yon­lu­ğu dü­şün­me­ye baş­la­dı­m” de­di. “Her­ke­sin en azın­dan bir sa­vun­ma spo­ru öğ­ren­me­si ge­re­ki­r”­” He­de­fi­nin ring­le­re çık­mak de­ğil, ken­di­ni ge­liş­tir­mek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Yağ­mur Ku­lak­sız ise, “Ben as­lın­da ken­di­mi sa­vun­mak için bu kur­sa kay­dol­dum. Ben­ce her­ke­sin, en azın­dan bir sa­vun­ma spo­ru­nu öğ­ren­me­si ge­re­ki­yor. Bu spor il­gi­mi çe­ki­yor, o yüz­den baş­la­mak is­te­dim. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin böy­le bir kurs dü­zen­le­me­si de be­ni teş­vik et­ti ve bu­ra­ya gel­dim. He­de­fim ring­le­re çık­mak de­ğil, ama ken­di­mi ge­liş­tir­me­k” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Mil­li Ta­kı­ma ka­tıl­mak is­ti­yo­ru­m” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Kick Boks kur­sun­da ken­di­si­ni ge­liş­ti­rip, Mil­li Ta­kı­ma ka­tıl­mak is­te­di­ği­ni söy­le­yen Bi­lal Sa­vul isim­li genç ise, “Mil­li ta­kı­ma ka­tıl­mak is­ti­yo­rum. Sa­vun­ma spo­ru­nu öğ­ren­mek ve gü­zel bir ar­ka­daş or­ta­mın­da spor yap­mak is­ti­yo­ruz. O yüz­den gel­dik, baş­la­dı­k” de­di.