BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 820 YILLIK  ANIT AĞACINI KORUMA ALTINA ALDI

abdullah - 29 Ağustos 2022 Pazartesi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 820 YILLIK ANIT AĞACINI KORUMA ALTINA ALDI

820 YILLIK ANIT AĞAÇ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si kül­tü­rel ve do­ğal mi­ra­sın ko­run­ma­sı, ta­nı­tıl­ma­sı ve ge­le­cek ku­şak­la­ra ak­ta­rıl­ma­sı için pro­je­le­ri­ne de­vam edi­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı iş­bir­li­ği ile yü­rüt­tü­ğü “Zey­tin Bü­tün Ağaç­la­rın İl­ki­dir Pro­je­si­” kap­sa­mın­da, Tar­sus’un Ka­ra­di­ken Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan ‘Tar­sus Sa­rı­ulak Zey­ti­ni Anıt Ağa­cı’nın ko­ru­ma ala­nın­da, res­to­ras­yon ve çev­re dü­zen­le­me fa­ali­ye­ti ger­çek­leş­ti­ril­di. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın baş­vu­ru­su üze­ri­ne 2018 yı­lın­da, men­şei coğ­ra­fi işa­ret tes­ci­li ya­pı­lan Tar­sus Sa­rı­ulak Zey­ti­ni ko­nu­sun­da böl­ge ge­ne­lin­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­da, en yaş­lı ağa­cın Ka­ra­di­ken Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan anıt ağaç ol­du­ğu tes­pit edil­di. Pro­je kap­sa­mın­da, Mer­sin Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Böl­ge Ko­mis­yo­nu ka­ra­rı ve Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı’nın olu­ru ile ya­pı­lan in­ce­le­me ne­ti­ce­sin­de, anıt zey­tin ağa­cı­nın yak­la­şık 820 ya­şın­da ol­du­ğu be­lir­len­di. Proje çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, anıt ağacın bulunduğu bölgede oldukça kötü durumda olan alan tamamen temizlendi. Parke taş döşemesi, taş duvar örülmesinin yanı sıra, ağacın yanında bulunan eski ve yıkıntı halindeki taş bina ile yıkılmış su kuyusunda restorasyon ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Karadiken Mahalle Muhtarı Ali Aşık, yıllar önce anıt zeytin ağacının hemen yanında bir kahvehane bulunduğunu vurgulayarak, “Bu sarıulak zeytin ağacını araştırdığımızda, İtalya’nın Roma kentinde de aynı türden 600 yaşında bir zeytin ağacı olduğunu öğrendik. Akabinde de biz bu ağaç için müracaatta bulunduk. Gelen arkadaşlar tescilini yaptılar. Ağacın 820 yaşında olduğunu tespit ettiler” dedi. Karadiken’in, Tarsus’un en eski köylerinden biri olduğunu belirten Muhtar Aşık, “Burada çok kavimler yaşamış. Böyle tarihi bir değerin çevre düzenlemesini gerçekleştiren, bakımıyla ilgilenen ve koruma altına alan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu. “Büyükşehrin ilgisi memnuniyet verici” Anıt sarıulak zeytin ağacının hemen yanında yer alan ve eskiden dedesi tarafından kahvehane olarak kullanılan taş yapının çevre düzenlemesi ve tadilat kapsamına alınmasına izin veren Halil Çakıcı da, yapılan işlemden memnun olduğunu belirtti. Çakıcı, “Bu sarıulak zeytin ağacının yanında eskiden dedelerimizin işlettiği bir köy kahvesi olduğu için, burası toplanma yeri olarak kullanılırmış” ifadelerini kullandı. “Köyün simgesi olarak bilinirdi” Karadiken Mahallesi’nin yaş almış sakinlerinden 90 yaşındaki Cumali Karaca da, “Burada bir üzüm asması vardı. Gençler burada toplanır, sevdalılar o zamanlar burada buluşurlardı. Burada güreş tutar, türkü söyler, halay çekerdik. Burası köyün simgesiydi” dedi. (Büyükşehir Belediyesi)