EMEKLİ BANKA PROMOSYONU  ‘KARMAŞASI’NDAN RAHATSIZ

abdullah - 29 Ağustos 2022 Pazartesi

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU ‘KARMAŞASI’NDAN RAHATSIZ

emekli promosyonu

(ŞA­HİN TUR­GUT) SSK ve Bağ­Kur emek­li­le­re öde­nen ban­ka pro­mos­yo­nu­nun bu­gün­ler­de tam bir kar­ga­şa­ya dö­nüş­tü­ğü­nü gö­rü­lür­ken, özel­lik­le dev­let ban­ka­la­rı­nın emek­li­le­re dü­şük ra­kam­lar tek­lif et­me­si ra­hat­sız­lık ve­ri­yor. Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED) Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz, emek­li­le­ri­mi­ze ay­lık­la­rı kar­şı­lı­ğın­da ban­ka pro­mos­yo­nu ve­ril­me­si ta­le­bi­ni ilk kez TÜ­ED'in gün­de­me ge­tir­di­ği­ni be­lir­te­rek, emek­li­le­rin de ça­lı­şan­lar gi­bi ban­ka pro­mos­yo­nu hak­kın­dan ya­rar­lan­ma­la­rı için yak­la­şık 10 yıl bo­yun­ca ya­sal mü­ca­de­le ver­dik­le­ri­ni ve bu­nun 2015’te ba­şa­rıy­la so­nuç­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Ömer Kur­naz, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “TÜ­ED yö­ne­ti­mi ola­rak özel ban­ka­lar­la gö­rüş­me­le­ri­miz ne­ti­ce­sin­de emek­li­le­re öde­nen ban­ka pro­mos­yo­nu­nu 89 bin li­ra se­vi­ye­si­ne yük­selt­me­yi ba­şar­dık ama ka­mu ban­ka­la­rı­nın pro­mos­yon ra­ka­mı­nı ha­la 750 li­ra ci­va­rın­da tut­ma­sı bü­yük bir hak­sız­lık. Emek­li­le­ri­miz, ban­ka pro­mos­yo­nu ko­nu­sun­da­ki kar­ma­şa ve stan­dart­sız­lık­tan ra­hat­sı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.