BORSA BAŞKANI MURAT KAYA:  “TÜRK MİLLETİ, HİÇBİR ZAMAN  ‘ESARETİ’ KABUL ETMEMİŞTİR”

abdullah - 29 Ağustos 2022 Pazartesi

BORSA BAŞKANI MURAT KAYA: “TÜRK MİLLETİ, HİÇBİR ZAMAN ‘ESARETİ’ KABUL ETMEMİŞTİR”

30 AĞUSTOS

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, Yü­ce Türk Mil­le­ti’nin hiç­bir za­man esa­re­ti ka­bul et­me­di­ği­ni, Türk mil­le­ti­nin ba­ğım­sız­lık inan­cı ve va­tan sev­gi­si­nin önün­de de hiç­bir gü­cün du­ra­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Ka­ya, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nın 100. yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, Türk mil­le­ti­nin, va­tan top­rak­la­rı için gös­ter­miş ol­du­ğu onur­lu mü­ca­de­le­nin za­fer gü­nü­nün kut­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Yurt­ta ve dün­ya­da dai­ma ba­rış­tan ya­na olan Türk mil­le­ti, ba­ğım­sız­lı­ğı­na ve va­ta­nı­na göz di­kil­di­ğin­de, gö­zü­nü hiç­bir şey­den sa­kın­ma­mış­tır. Biz­ler bir ve be­ra­ber ol­du­ğu­muz za­man önü­müz­de kim­se du­ra­maz. Aziz mil­le­ti­miz ta­rih bo­yun­ca bay­rak, va­tan ve ba­ğım­sız­lık gi­bi de­ğer­le­rin­den as­la vaz­geç­me­miş­ti­r” de­di. 30 Ağus­tos’un, ‘Ya İs­tik­lal Ya Ölüm’ di­ye­rek yo­la dü­şen bu mil­le­tin ka­nıy­la, ca­nıy­la ver­di­ği mü­ca­de­le so­nu­cu ka­za­nı­lan za­fe­rin adı ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Mu­rat Ka­ya “A­ğus­tos, Türk mil­le­ti­nin za­fer ayı­dır. Aziz mil­le­ti­miz geç­miş­te, 1071’de Ma­laz­girt Mey­dan Mu­ha­re­be­si, 1922 de Bü­yük Ta­ar­ruz za­fer­le­ri­ni Ağus­tos ayın­da ka­zan­mış­tır. Geç­miş­te bu za­fer­ler­le ye­ni bir baş­lan­gıç ya­pa­rak adı­nı ta­ri­he al­tın harf­ler­le yaz­dı­ran Türk mil­le­ti­nin yüz yıl ön­ce ve­ri­len Mil­li Mü­ca­de­le’de mil­let­çe gös­ter­di­ği azim ve ka­rar­lı­lık ha­la ta­ze­dir. O gün­ler­de han­gi ruh ve inanç­la bu za­fer­le­ri el­de et­tiy­sek, bu­gün de ay­nı şe­kil­de yo­lu­mu­za de­vam edi­yo­ruz. Mil­let ol­ma bi­lin­ciy­le is­tik­ba­li­mi­ze ve is­tik­la­li­mi­ze sa­hip çı­kı­yo­ruz. ‘Ya İs­tik­lal Ya Ölüm’ di­ye­rek yo­la dü­şen, ba­ğım­sız­lı­ğı ve mil­li hâ­ki­mi­ye­ti müj­de­le­yen ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin te­mel­le­ri­nin de atıl­dı­ğı Bü­yük Ta­ar­ru­zu ve so­nun­da el­de edi­len za­fe­ri bi­ze he­di­ye eden tüm şe­hit ve ga­zi­le­ri­mi­ze şük­ran borç­lu­yuz. Va­ta­nı­mı­zın bir­li­ği ve mil­le­ti­mi­zin ba­ğım­sız­lı­ğı uğ­ru­na ve­ri­len mü­ca­de­le­nin ka­za­nıl­dı­ğı bu an­lam­lı za­fe­rin yıl­dö­nü­mün­de, baş­ta Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­nı, kan­la­rı ile bu top­rak­la­rı va­tan ya­pan aziz şe­hit­le­ri­mi­zi ve ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met, min­net ve şük­ran­la anı­yor mil­le­ti­mi­zin 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı­nı kut­lu­yo­rum" ifa­de­si­ni kul­lan­dı.