NÜKHET KOÇ’TAN, 30 AĞUSTOS  ‘ZAFER BAYRAMI’ KUTLAMASI

abdullah - 29 Ağustos 2022 Pazartesi

NÜKHET KOÇ’TAN, 30 AĞUSTOS ‘ZAFER BAYRAMI’ KUTLAMASI

NÜKHET KOÇ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Tar­sus Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç, Türk Mil­le­ti­nin 30 Ağus­tos'ta em­sa­li gö­rül­me­miş bir za­fer el­de et­ti­ği­ni, va­tan­se­ver­li­ği ve kah­ra­man­lı­ğı ile ka­zan­dı­ğı za­fer ile ba­ğım­sız­lık uğ­ru­na ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni düş­man­la­rı­na ve dost­la­rı­na bir kez da­ha gös­ter­di­ği­ni söy­le­di.Nük­het Koç, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nın 100. yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “Türk Mil­le­ti'nin ye­ni­den do­ğu­şu­nu müj­de­le­yen ve Cum­hu­ri­ye­ti­mi­ze ha­yat ve­ren bü­yük za­fe­ri­nin 100. yıl­dö­nü­mü­nü kut­la­ma­nın he­ye­ca­nı ve se­vin­ci içe­ri­sin­de­yiz. Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün ön­der­li­ğin­de 26 Ağus­tos­ta baş­la­yan ve 30 Ağus­tos 1922 de eş­siz bir za­fer­le so­nuç­la­nan Baş­ko­mu­tan­lık Mey­dan Sa­va­şı ile va­tan top­rak­la­rı­mız kur­ta­rıl­mış, Türk Mil­le­ti hür­ri­yet ve ba­ğım­sız­lık için­de ya­şa­ma onu­ru­na ka­vuş­muş­tur. Bu an­lam­lı za­fe­rin yıl­dö­nü­mün­de, baş­ta Baş­ko­mu­tan Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve Si­lah Ar­ka­daş­la­rı­nı, kan­la­rı ile bu top­rak­la­rı va­tan ya­pan Şe­hit­le­ri­mi­zi ve Ga­zi­le­ri­mi­zi, rah­met, min­net ve şük­ran­la anı­yo­rum.       Bü­yük Za­fer'in yıl­dö­nü­mü­nü en kal­bi duy­gu­la­rım­la kut­lu­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.