TSO BAŞKANI RUHİ KOÇAK’TAN  ‘30 AĞUSTOS’ KUTLAMA MESAJI

abdullah - 29 Ağustos 2022 Pazartesi

TSO BAŞKANI RUHİ KOÇAK’TAN ‘30 AĞUSTOS’ KUTLAMA MESAJI

30 AĞUSTOS

Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO)Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la ya­yın­la­dı­ğı kut­la­ma me­sa­jın­da za­fe­rin 100’ün­cü ulaş­ma­nın coş­ku ve gu­ru­ru­nu ya­şa­dık­la­rı­nı vur­gu­la­dı. Baş­kan Ko­çak, me­sa­jın­da 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı’nın dün­ya ta­ri­hi­ne dam­ga vu­ran Türk Mil­le­ti­nin şan­lı ta­ri­hin­de­ki en önem­li dö­nüm nok­ta­la­rın­dan bi­ri ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “U­lu Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün ko­mu­ta­sın­da şan­lı Türk or­du­su­nun, 26 Ağus­tos gü­nü baş­la­yıp 30 Ağus­tos gü­nü za­fer­le so­nuç­lan­dır­dı­ğı Bü­yük Ta­ar­ruz Mey­dan Mu­ha­re­be­si, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şu­nun en önem­li aşa­ma­sı­dır. Türk mil­le­ti­ni Ana­do­lu top­rak­la­rın­dan çı­kar­mak ve ta­rih­ten sil­mek is­te­yen­le­re kar­şı ka­za­nı­lan bu bü­yük za­fer, en zor şart­lar­da mil­le­ti­mi­zin ye­ni­den di­ri­li­şi­nin, aya­ğa kal­kı­şı­nın ve ge­le­ce­ği­ne sa­hip çı­kı­şı­nın bir des­ta­nı ol­muş­tur. Mil­le­ti­mi­zin ba­ğım­sız­lık ve öz­gür­lük için ver­di­ği mü­ca­de­le­nin tim­sa­li olan 30 Ağus­tos za­fe­ri tüm maz­lum mil­let­le­re ör­nek ol­muş­tur. 100. Yıl gu­ru­ru­nu ve coş­ku­su­nu biz­le­re ya­şa­tan baş­ta Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ol­mak üze­re bu za­fe­ri bi­ze ar­ma­ğan eden İs­tik­lal mü­ca­de­le­mi­zin bü­tün kah­ra­man­la­rı­nı, bu va­tan uğ­ru­na ca­nı­nı ve ka­nı­nı fe­da eden tüm şe­hit­le­ri­mi­zi, ebe­di­ye­te in­ti­kal eden ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met, say­gı ve min­net­le anı­yo­rum. 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı­mız kut­lu ol­su­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.            (Ha­ber Mer­ke­zi)