MEHMET YUNUS SEVEN, ESNAF BULUŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

abdullah - 29 Ağustos 2022 Pazartesi

MEHMET YUNUS SEVEN, ESNAF BULUŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İYİ PARTİLİ YUNUS SEVEN

(ŞA­HİN TUR­GUT) İYİ Par­ti saf­la­rı­na ka­tıl­dık­tan son­ra Tar­sus’ta ça­lış­ma­la­rı­na hız ve­ren Dr. Meh­met Yu­nus Se­ven, kent mer­ke­zin­de es­naf bu­luş­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. Ata­türk Çar­şı­sı ve Er­ge­ne­kon Ma­hal­le­si es­naf­la­rı­nı zi­ya­ret edip so­run ve ta­lep­le­ri din­le­yen  Se­ven, zi­ya­ret­ler son­ra­sın­da sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da “Hal­kı­mı­zın alım gü­cü yok ol­muş du­rum­da es­naf ise ke­penk ka­pa­tı­yor. Mut­fak­ta­ki yan­gın her ge­çen gün bü­yü­yor.  Aziz hem­şe­ri­le­rim bu gi­di­şat­tan kur­tul­mak için Tür­ki­ye'nin ye­ter­li kay­na­ğı var. Ye­ter ki yö­ne­ten­le­rin ön­ce­li­ği mil­let ol­sun. Bu ül­ke­nin kay­na­ğı bol fa­kat ik­ti­da­rın vic­da­nı kıt! Ce­na­bı Hak kim­se­yi dün söy­le­di­ği­ni bu­gün unu­tan­lar­dan, ver­di­ği söz­ler­den dö­nen­ler­den et­me­si­n” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.