‘TARSUS İL OLMAYA HAZIR MISIN?’  AFİŞİ, VATANDAŞIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

abdullah - 26 Ağustos 2022 Cuma

‘TARSUS İL OLMAYA HAZIR MISIN?’ AFİŞİ, VATANDAŞIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

İL OLMAYA HAZIR MIYIZ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın, Tar­sus’un İL ol­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan da bü­yük tak­dir top­lar­ken, kent­tin dört bir ta­ra­fı­na as­tır­dı­ğı ‘Tar­sus İL Ol­ma­ya Ha­zır Mı­sın’ afiş­le­ri ise il­gi çek­ti. He­men he­men her plat­form­da Tar­sus’un İl ol­ma­sı hak­kı­nı sa­vu­nan Baş­kan Boz­do­ğan “Biz­ler İL ol­du­ğu za­man güç­lü bir Tar­sus mar­ka­sı or­ta­ya ko­nu­la­cak ve biz­ler­de Tar­sus'un ta­ri­hi­ni çok net bir şe­kil­de or­ta­ya ko­ya­ca­ğı­z” de­di. Gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu ya­na Tar­sus’un İL ol­ma­sı bü­yük ça­ba har­ca­yan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, ken­tin dört bir ya­nı­na ye­ni afiş­ler as­tır­dı. “İL’LE­DE İL” slo­ga­nı­nı kul­la­nan Baş­kan Boz­do­ğan bu “Tar­sus İL Ol­ma­ya Ha­zır Mı­sı­n” slo­ga­nı­nı seç­ti. Bill­bo­ard­lar­da afiş­le­ri gö­ren Tar­sus­lu va­tan­daş­lar, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a des­tek ve­rir­ken, si­ya­si­le­rin de bu ko­nu­da el­le­ri ta­şın al­tı­na koy­ma­la­rı­nı is­te­di­ler.