LİSANSLI DEPOLAR DOLDU!

abdullah - 26 Ağustos 2022 Cuma

LİSANSLI DEPOLAR DOLDU!

ÜRÜNLER LİSANSLI DEPOLARDA

(ŞA­HİN TUR­GUT) Buğ­day ha­sa­dı­nın ar­dın­dan Tar­sus­lu çift­çi­le­rin bü­yük bö­lü­mü, ürü­nü­nü Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nın li­sans­lı de­po­la­rı­na tes­lim et­ti. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı, ‘Tar­sus İçin Ça­lı­şı­yor, Tür­ki­ye İçin Üre­ti­yo­ruz’ slo­ga­nı ile 2020 yı­lı Ha­zi­ran ayın­da Lİ­DAŞ Li­sans­lı De­po­la­rı­nı böl­ge­miz üre­ti­ci­le­ri­ne ka­zan­dı­rır­ken, bü­yük bir ya­tı­rı­ma im­za at­mış­lar­dı. Tar­sus ova­sın­da buğ­day ha­sa­dı­nın ar­dın­dan Bor­sa­sı’nın Li­sans­lı De­po­la­rı­nın ka­pa­si­te­si­nin dol­du öğ­re­nil­di. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Li­sans­lı De­po A.Ş.’nden ko­nu ile il­gi­li ya­pı­lan açık­la­ma­da “Se­zo­nun baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te üre­ti­ci­le­rin yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği de­po­lar dol­du. Li­sans­lı De­po­la­rı­mı­za ürün koy­ma­nın avan­taj­la­rı var. Bu de­po­lar doğ­ru kul­la­nıl­dı­ğın­da çift­çi de ül­ke de ka­zanç­lı çı­kı­yor. Li­sans­lı de­po­la­rın ka­pa­si­te­si dol­du Üre­ti­ci­le­ri­mi­zin yo­ğun il­gi­si­ne te­şek­kür ede­ri­z” ifa­de­si­ne yer ve­ril­di.