BELEDİYE BAŞKANI TEPEBAĞLI,  Ç.YAYLA İLÇESİNDE ÇALMADIK  KAPI SIKMADIK EL BIRAKMIYOR

abdullah - 26 Ağustos 2022 Cuma

BELEDİYE BAŞKANI TEPEBAĞLI, Ç.YAYLA İLÇESİNDE ÇALMADIK KAPI SIKMADIK EL BIRAKMIYOR

TEPEBAĞLI, HER YERDE

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, her git­ti­ği yer­de hem­şe­ri­le­ri­nin yo­ğun sev­gi­siy­le kar­şı­la­nır­ken, özel­lik­le kır­sal ma­hal­le­le­re yap­tı­ğı zi­ya­ret­ler sı­ra­sın­da da çal­ma­dık ka­pı sık­ma­dık el bı­rak­mı­yor. Za­man za­man es­naf­lar­la da otu­rup on­lar­la bir­lik­te çay içip fi­kir­le­ri­ni alan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, mer­ke­zi ve kır­sal ma­hal­le­ler­de ha­ya­ta ge­çir­me­yi dü­şün­dük­le­ri pro­je­ler hak­kın­da gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nu­yor. He­def­le­rin tüm ev­le­re gi­rip gö­nül­le­re do­kun­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı “Ge­nel Baş­ka­nı­mız sa­yın Dr. Dev­let Bah­çe­li Be­yin de ifa­de et­ti­ği üze­re İn­san odak­lı ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yor ve emin adım­lar­la yo­lu­mu­za de­vam edi­yo­ruz. Mil­le­ti­miz ile olan gö­nül ba­ğı­nı ar­tır­mak için ça­lış­ma­la­rı­mı­za ekip ar­ka­daş­la­rı­mız ile bir­lik­te de­vam eder­ken zi­ya­ret et­ti­ği­miz her ma­hal­le­miz­de çal­ma­dık ka­pı, sık­ma­dık el bı­rak­mı­yo­ru­z” de­di. Ma­hal­le sa­kin­le­ri ise, Baş­kan Te­pe­bağ­lı’yı sık sık ma­hal­le­le­rin­de gör­mek­ten do­la­yı bü­yük bir mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti­ler.