TARSUS, YAKINDA ‘KENT  MEYDANI’NA KAVUŞUYOR

abdullah - 26 Ağustos 2022 Cuma

TARSUS, YAKINDA ‘KENT MEYDANI’NA KAVUŞUYOR

KENT MEYDANI

Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın ken­te bir mey­dan ka­zan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı mey­ve­le­ri­ni ver­di. Mül­ki­ye­ti Tar­sus Be­le­di­ye­si’ne ait olan 9 bin met­re­ka­re­lik alan için ha­zır­la­nan ‘Kent Mey­da­nı Pro­je­si’, Ada­na Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Böl­ge Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan onay­lan­dı. Bu ge­liş­me ile bir­lik­te Tar­sus kı­sa sü­re içe­ri­sin­de kent mey­da­nı­na ka­vu­şa­cak.Tar­sus’ta atıl du­rum­da olan Ca­mi­nur Ma­hal­le­si’nde 260 ada 21 par­sel ala­nı kap­la­yan yer, (Vus­lat Dü­ğün Sa­lo­nu­nun ala­nı) Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Kent Mey­da­nı’na dö­nüş­tü­rü­lü­yor. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’ın uzun uğ­raş­lar ver­di­ği pro­je ile Tar­sus ade­ta ne­fes ala­cak. Kle­opat­ra Ka­pı­sı’na ya­kın ol­ma­sı, mer­ke­zi cep­he­de bu­lun­ma­sı ve 4 ma­hal­le­nin or­tak ala­nı­nı kap­sa­yan pro­je ile ala­nın ta­ri­hi ve do­ğal ya­pı­sı bo­zul­ma­dan dö­nü­şü­mü sağ­la­na­cak. Ya­şam ala­nı ola­cak olan mey­dan­da,  ken­tin çok kat­man­lı ze­mi­ni de an­la­tıl­mış ola­cak. (De­va­mı Say­fa 3’te)