MHP HEYETİ’NDEN, JANDARMA KOMUTANI  YÜZBAŞI GÜLER’E ‘HOŞ GELDİNİZ’ ZİYARETİ

abdullah - 26 Ağustos 2022 Cuma

MHP HEYETİ’NDEN, JANDARMA KOMUTANI YÜZBAŞI GÜLER’E ‘HOŞ GELDİNİZ’ ZİYARETİ

MHP TARSUS HEYETİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, MHP Tar­sus İl­çe yö­ne­ti­mi ile bir­lik­te geç­ti­ği­miz gün­ler­de Mer­sin Tra­fik De­net­le­me Şu­be Mü­dü­rü ile Tar­sus İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne ata­nan Ali Ga­ran­lı ile Tar­sus İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na ata­nan Yüz­ba­şı Meh­met Gü­ler’e ‘ha­yır­lı ol­sun’ zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar. Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, MHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik ve yö­ne­ti­mi ile Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç ve Ali Şim­şek ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da, İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Yüz­ba­şı Gü­ler’e ye­ni gö­re­vin­de ba­şa­rı di­lek­le­rin­de bu­lun­du. Em­ni­yet Mü­dü­rü Ga­ran­lı ve Yüz­ba­şı Gü­ler ise, Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek ve MHP Tar­sus he­ye­ti­ne na­zik zi­ya­ret­le­ri do­la­yı te­şek­kür et­ti­ler.