3 MAHALLEDE ‘3 PROJE’  DAHA TAMAMLANIYOR

abdullah - 26 Ağustos 2022 Cuma

3 MAHALLEDE ‘3 PROJE’ DAHA TAMAMLANIYOR

3 YENİ PROJE

Tar­sus Be­le­di­ye­si, ‘Ya­tı­rım Yı­lı’ ilan et­tik­le­ri 2022 yı­lın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek olan pro­je­le­ri ta­mam­la­ma ça­lış­ma­la­rı­na son hız­la de­vam edi­yor. Va­tan­da­şın Toz­ko­pa­ran ve Şa­hin Ma­hal­le­si’nde ek­sik­li­ği yü­zün­den uzun yıl­lar­dır mağ­du­ri­yet ya­şa­dı­ğı ai­le sağ­lı­ğı mer­ke­zi, kreş ve oku­ma sa­lo­nu ça­lış­ma­la­rı hız­la de­vam eder­ken, Şe­hit­ler Te­pe­si Ma­hal­le­si’nde ise semt pa­za­rı ça­lış­ma­sı ta­mam­la­nı­yor. Tar­sus Be­le­di­ye­si ken­ti­miz­de­ki kül­tü­rel ha­ya­tın can­lan­ma­sı, va­tan­da­şın sağ­lık hiz­me­tin­den ko­lay­lık­la fay­da­lan­ma­sı, top­lum­da oku­ma alış­kan­lı­ğı­nın ge­liş­ti­ril­me­si ve kent­te alış­ve­riş için eri­şim so­ru­nu ya­şan­ma­ma­sı adı­na pro­je­le­ri­ni bir bir ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. Bir­çok ma­hal­le­de ha­ya­ta ge­çi­ri­len ça­lış­ma­lar 3 ma­hal­le­de da­ha va­tan­da­şın hiz­me­ti­ne su­nul­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Vatandaşlar, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’ın her mahallede olmasını istediği Aile Sağlığı Merkezi (ASM), kreş, semt pazarı ve okuma salonu çalışmaları ile daha konforlu bir kentte yaşama imkânına kavuşmaya devam ediyor. Uzun yıllar mahallesinde bulunmadığı için sağlık ocağına gitmekte güçlük çeken vatandaşlar için harekete geçen Belediye Başkanı Bozdoğan, bu mağduriyeti gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Başta sağlık ocağı olmak üzere okuma salonları, kreş ve semt pazarı kısa sürede vatandaşın hizmetine sunacak. Bu projeler ile vatandaşlar artık mağduriyet yaşamayacak.Tozkoparan Zahit Mahallesine aile sağlık merkezi ve okuma salonu yapılırken, Şahin Mahallesine de aile sağlık merkezi, kreş ve okuma salonu yapılıyor. Şehitler Tepesine ise semt pazarı kazandırılıyor. Bu sayede 3 mahallede 3 proje daha tamamlanma aşamasına geliyor. Yapımı bu yıl içerisinde tamamlanması beklenen ASM’lerde doktor odası, hemşire odası, acil müdahale odası, aile planlanması, gebe izleme odası, mutfak, bebek emzirme odası bulunuyor. Kreş ve okuma salonu ile de hem gençlerin hem de ailelerin yaşam kalitesi yükseltiliyor. Şehitler Tepesi’nde yapımı devam eden semt pazarı ise üreticilere gelir kaynağı olurken tüketicilere de alternatif olacak. (Tarsus Belediyesi)