ŞEN, AYDIN VE KOÇ İLE ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE GÜNDEME DAİR SOHBET

abdullah - 26 Ağustos 2022 Cuma

ŞEN, AYDIN VE KOÇ İLE ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE GÜNDEME DAİR SOHBET

GÜNDEMİ KONUŞTULAR

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Ka­dın, Ai­le, Ço­cuk ve En­gel­li Po­li­ti­ka­lar (KA­ÇEP) Mer­sin İl Baş­ka­nı Fa­di­me Şen, MHP İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı Es­ra Ay­dın ve MHP Tar­sus Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç ile Çam­lı­yay­la il­çe­sin­de gün­de­me da­ir gü­zel bir soh­bet ger­çek­leş­ti. Baş­kan Fa­di­me Şen, ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü Şa­hin Tur­gut’ ile bir­lik­te gün­de­me iliş­kin sa­mi­mi bir soh­bet ya­par­ken, ka­dı­nın eli­nin değ­di­ği yer­de, ka­dı­nın ol­du­ğu her ze­min­de fe­da­kâr­lık var­dır, sağ­du­yu ve sab­rın hâ­kim ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ba­şı­mı­zın ta­cı ka­dın­la­rı par­ti­si­ne üye ol­ma­ya, ça­lış­ma­la­ra des­tek ver­me­ye da­vet eden Baş­kan Fa­di­me Şen, 23 Ha­zi­ran ge­nel se­çim­le­ri­ne ka­dar Mer­sin mer­kez ve tüm il­çe­ler­de çal­ma­dık ka­pı, sık­ma­dık el bı­rak­ma­ya­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.