ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE ORMANLIK  ALANA DÖKÜLEN ÇÖPLERE, MERSİN B.ŞEHİR EKİPLERİ ‘MÜDAHALE’ ETTİ

abdullah - 26 Ağustos 2022 Cuma

ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE ORMANLIK ALANA DÖKÜLEN ÇÖPLERE, MERSİN B.ŞEHİR EKİPLERİ ‘MÜDAHALE’ ETTİ

ÇÖPLER TORLATILDI

Do­ğal gü­zel­li­ği ve yay­la tu­riz­mi açı­sın­dan ca­zi­be mer­ke­zi olan Çam­lı­yay­la’da or­man­lık ala­na dö­kü­len çöp­le­re Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ko­or­di­nas­yon bi­ri­mi ekip­le­ri mü­da­ha­le et­ti. Çam­lı­yay­la’nın Bel­çı­nar Ma­hal­le­si At­da­ğı mev­kii Ku­le yo­lu su de­po­su ar­ka­sın­da ki or­man­lık sa­ha­ya kim­li­ği be­lir­siz ki­şi ya da ki­şi­ler­ce ev­sel ve in­şa­at atık­la­rı dö­kül­dü. Çöp­le­ri fark eden va­tan­daş­lar du­ru­ma tep­ki gös­ter­di. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, söz ko­nu­su böl­ge­ye gi­de­rek te­miz­lik ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. Top­la­nan çöp­ler ara­sın­da kı­rık san­dal­ye, ya­tak par­ça­la­rı ve plas­tik atık­lar dik­kat çek­ti. (Tar­sus Ko­or­di­nas­yon)