‘ESNAF SENİNLE’ UYGULAMASININ LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

abdullah - 25 Ağustos 2022 Perşembe

‘ESNAF SENİNLE’ UYGULAMASININ LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ESNAF SENİNLE LANSMANI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı ile Mer­sin Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği iş­bir­li­ğin­de ha­ya­ta ge­çi­ri­len ‘Es­naf Se­nin­le’ mo­bil uy­gu­la­ma­sı, Baş­kan Se­çer’in de ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len lans­man­la ta­nı­tıl­dı. ‘Es­na­fın Gü­cü Ye­ni Ne­sil Uy­gu­la­ma­da Bir­le­şi­yor’ slo­ga­nı ile ha­ya­ta ge­çi­ri­len ‘Es­naf Se­nin­le’ uy­gu­la­ma­sı­nın Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı’nda ger­çek­leş­ti­ri­len ta­nı­tım tö­re­ni­ne Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in ya­nı sı­ra Mer­sin Va­li Ve­ki­li İb­ra­him Kü­çük, Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ay­han Kı­zıl­tan, Mer­sin Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ta­lat Din­çer, AK Par­ti Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ha­cı Öz­kan, Me­zit­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ne­şet Tar­han, STK, oda, der­nek ve ko­ope­ra­tif baş­kan­la­rı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si dai­re baş­kan­la­rı, si­ya­si par­ti tem­sil­ci­le­ri, Mec­lis üye­le­ri ve ba­sın men­sup­la­rı ka­tıl­dı. Va­li Ve­ki­li Kü­çük: “Ye­ni­lik­le­ri ta­kip amaç­lı bu ça­lış­ma es­na­fı­mı­za ha­yır­lı ol­su­n” Va­li Ve­ki­li İb­ra­him Kü­çük lans­man­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, “Gü­nü­müz­de üre­tim şe­kil­le­ri, pa­zar­la­ma ve ti­ca­ret an­la­yı­şı hız­la de­ği­şi­yor. Bu de­ği­şi­me ayak uy­du­ran­lar ayak­ta ka­lı­yor, uy­du­ra­ma­yan­lar pi­ya­sa­lar­da zor du­ru­ma dü­şü­yor. Bu ve­si­ley­le, bu tür ye­ni­lik­le­ri ta­kip amaç­lı oluş­tu­ru­lan bu ça­lış­ma­nın, es­na­fı­mı­za ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı di­li­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Baş­kan Se­çer: “Es­naf kar­deş­le­ri­miz adı­na çok de­ğer­li, önem­li bir ça­lış­ma­” Ko­nuş­ma­sı­na, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, Mer­sin ve Mer­sin’de ya­şa­yan va­tan­daş­lar adı­na ya­pı­lan her gü­zel pro­je­nin des­tek­çi­si ol­duk­la­rı­nı söy­le­ye­rek baş­la­yan Baş­kan Se­çer, “Es­naf kar­deş­le­ri­miz adı­na çok de­ğer­li, önem­li bir ça­lış­ma. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, ya­pı­lan her iyi ça­lış­ma­nın ya­nın­da­yız. Bu elek­tro­nik ti­ca­ret ça­lış­ma­sı­nın ya­nın­da ol­ma ne­de­ni­miz de ta­ma­men bu. Her şey es­naf için ve te­pe­den tır­na­ğa yer­li ve mil­li­” de­di. Pan­de­mi dö­ne­mi­nin, elek­tro­nik alış­ve­riş baş­ta ol­mak üze­re tek­no­lo­ji kul­la­nı­mı­nı yo­ğun­laş­tır­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer, “Bu eti­ca­ret me­se­le­si, as­lın­da uzun sü­re­dir var olan bir ko­nu. Özel­lik­le ge­liş­miş ül­ke­ler­de, biz­den da­ha ön­ce kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­mış bir uy­gu­la­ma. Bir pan­de­mi ön­ce­si eti­ca­ret­te­ki yo­ğun­lu­ğu dü­şü­nün, bir de pan­de­mi son­ra­sı­nı dü­şü­nün. Çün­kü pan­de­mi ile be­ra­ber, bu­nun ne de­re­ce önem­li ye­ni ne­sil bir alış­ve­riş sis­te­mi ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Zor­luk­la­rı aş­ma­nın te­mel yo­lu bir­li­ği­mi­zin, be­ra­ber­li­ği­mi­zin da­im ol­ma­sı­” Ya­zı­lı­mın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­sin­de rol oy­na­yan tüm ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra te­şek­kür eden Baş­kan Se­çer, ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da şun­la­rı söy­le­di: “Tür­ki­ye bü­yü­yor, ge­li­şi­yor. Bu ül­ke­ye taş üs­tü­ne taş ko­yan her si­ya­set­çi­nin önün­de say­gıy­la eği­li­yo­ruz. Şu has­sa­si­ye­ti, si­ya­set­çi­ler ola­rak gös­ter­me­miz la­zım; dün­ya­nın en gü­zel ül­ke­le­rin­den bi­ri olan Tür­ki­ye’nin, ba­zı sı­kın­tı­la­rı ola­bi­lir. Bu zor­luk­la­rı ve sı­kın­tı­la­rı aş­ma­nın te­mel yo­lu da bir­li­ği­mi­zin, be­ra­ber­li­ği­mi­zin da­im ol­ma­sı.” Es­naf­la her da­im iyi iliş­ki­ler içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “Es­naf­la iliş­ki­le­ri­mi­zin iyi ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Ana­mur'dan Tar­sus'a ka­dar bü­tün ko­ope­ra­tif­le­ri, bü­tün ak­tör­le­ri, ula­şım so­ru­nu­nu gö­rüş­mek için bir oda­da da­vet edip top­la­yıp, Mer­sin'in bu ko­nu­su­nu gö­rü­şen bir be­le­di­ye yö­ne­ti­mi an­la­yı­şı­mız var. ESOB’la da, Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’yla da çok de­ğer­li iş­bir­lik­le­ri­miz va­r” de­di. “Es­naf­la­rı­mız eko­no­mik an­lam­da bü­yük zor­luk için­de­” Be­le­di­ye ola­rak za­man za­man Mer­sin ile il­gi­li ba­zı araş­tır­ma­lar yap­tık­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Baş­kan Se­çer, şöy­le de­vam et­ti: “Bir­çok ko­nu­da araş­tır­ma ya­pı­yo­ruz. Es­naf­la olan ye­ni bir araş­tır­ma­dan ba­zı ra­kam­la­rı pay­laş­mak is­ti­yo­rum. Araş­tır­ma­mız­da es­naf­la­rı­mı­zın %17.2'si­nin ki­ra­la­rı­nı öde­ye­me­di­ği­ni, % 44.2'si­nin ise ki­ra­sı­nı dü­zen­li öde­ye­me­di­ği­ni tes­pit et­tik. Bu şu an­la­ma ge­li­yor; 3’te 2’si ki­ra­cı olan es­naf­la­rı­mı­zın bü­yük kıs­mı­nın, ki­ra­la­rı­nı öde­me­de bu eko­no­mik kon­jonk­tür­de so­run ya­şa­dı­ğı­nı göz­lem­le­dik. Öte yan­dan her iki es­naf­tan bi­ri gü­nü­müz­de borç­lu ve bor­cu­nu ge­ri öde­me­de sı­kın­tı ya­şı­yor. Yi­ne es­naf­la­rın %57,5 se­vi­ye­sin­de olan kıs­mı iş ye­ri­nin ka­pa­na­ca­ğı ya da işi­ni kay­be­de­ce­ği en­di­şe­si ta­şır­ken, %75.9'u ge­le­ce­ği­ni gü­ven­ce al­tın­da gör­mü­yor. Yi­ne es­naf­la­rın %81.3'ü, eko­no­mik du­ru­mun iş­le­ri­ni sek­te­ye uğ­rat­tı­ğı­nı dü­şü­nü­yor. Mer­sin'de es­naf­la­rı­mı­zın %33.6'sı tu­rizm sek­tö­rü­nün, %32,5'i sa­na­yi sek­tö­rü­nün, %17.6'sı ise ta­rım sek­tö­rü­nün öne çık­ma­sı­nı is­ti­yor.”  “Ye­rel es­naf güç­len­sin, Mer­sin’in her ta­ra­fın­dan AVM'ler yük­sel­me­si­n” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, ye­rel es­na­fın da­ha da güç­len­me­si­ne yö­ne­lik ka­rar­lar al­dık­la­rı­nı ve Mer­sin’in her ye­rin­den AVM’le­rin yük­sel­me­si­ne kar­şı ol­duk­la­rı­nı kay­de­den Baş­kan Se­çer, “Baş­ka­nı­nız ola­rak be­nim tav­si­yem, eti­ca­re­te uy­gun mes­lek­ler­de mut­la­ka ken­di­ni­zi gün­cel­le­yin ve ti­ca­ret uy­gu­la­ma­sı­nı da yay­gın bir şe­kil­de kul­la­nın. Siz­ler eko­no­mi­nin lo­ko­mo­ti­fi­si­niz. Onun için ye­rel es­naf güç­len­sin, Mer­sin’in her ta­ra­fın­dan AVM'ler yük­sel­me­sin is­ti­yo­ruz. Za­ten al­dı­ğı­mız ka­rar­lar AVM'le­rin sa­yı­sı­nın art­ma­sı­na yö­ne­lik de­ğil; ye­rel es­naf­la­rı­mı­zın, kon­van­si­yo­nel es­naf­la­rı­mı­zın sa­yı­sı­nın art­ma­sı ve du­ru­mu­nun güç­len­me­si için alı­nan ka­rar­lar­dı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Kı­zıl­tan: “Tür­ki­ye ça­pın­da bir uy­gu­la­ma ola­ca­k” Bü­tün Tür­ki­ye’nin ye­rel es­na­fın, ye­rel iş­let­me­le­rin kal­kın­ma­sı için se­fer­ber ol­du­ğu­nu be­lir­ten Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ay­han Kı­zıl­tan, bu nok­ta­da es­naf için ge­liş­ti­ri­len uy­gu­la­ma­nın önem­li ol­du­ğu­na de­ği­ne­rek, “Bu pro­je­ye sa­hip çı­kın. Es­naf­la­rı­mız, iş­let­me­le­ri­miz ka­yıt ol­sun ve her­kes bu uy­gu­la­ma­yı in­dir­sin.  ‘Es­naf Se­nin­le’ uy­gu­la­ma­sı, ger­çek­ten Tür­ki­ye ça­pın­da bir uy­gu­la­ma ola­ca­k” di­ye ko­nuş­tu. Din­çer: “Tü­ke­ti­ci ile es­na­fı­mı­zı bu­luş­tu­ra­ca­ğı­z” Mer­sin Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Ta­lat Din­çer, 2015 yı­lın­da ‘Es­naf Se­nin­le’ di­ji­tal prog­ra­mı­nın alt ya­pı­sı­nı oluş­tur­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı, pan­de­mi ile be­ra­ber de hız ver­dik­le­ri­ni an­la­ta­rak, “A­ma­cı­mız es­na­fı­mı­zın, tüc­ca­rı­mı­zın iş ka­pa­si­te­si­ni bi­raz da­ha yu­ka­rı­la­ra çe­ke­bil­mek. On­la­ra eko­no­mik ola­rak bi­raz da­ha des­tek ve­re­bil­mek. Oda­la­rı­mı­zın ve es­na­fı­mı­zın bu sis­te­me sa­hip çık­ma­sıy­la, emi­nim ki Tür­ki­ye’de bir ilk ola­ca­ğız ve bir­çok il bi­zi ta­kip ede­cek. Biz bu ya­zı­lı­mı yap­tık, tü­ke­ti­ci ile es­na­fı­mı­zı bu­luş­tu­ra­ca­ğız. Bi­zim bü­tün der­di­miz bu. İn­şal­lah yap­tı­ğı­mız bu di­ji­tal uy­gu­la­ma, Mer­sin es­na­fı­na bü­yük kat­kı su­na­r” de­di.