BÜYÜKŞEHİR’İN ‘YAYLA ŞENLİKLERİ’  KAPSAMINDA KONSERLER SÜRÜYOR

abdullah - 25 Ağustos 2022 Perşembe

BÜYÜKŞEHİR’İN ‘YAYLA ŞENLİKLERİ’ KAPSAMINDA KONSERLER SÜRÜYOR

YAYLA ŞENLİKLERİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, kül­tür sa­nat et­kin­lik­le­ri­nin Mer­sin’in her nok­ta­sı­na ya­yıl­ma­sı için baş­lat­tı­ğı ‘Yay­la Şen­lik­le­ri’ni sür­dü­rü­yor. İl­çe il­çe ge­zen Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Türk Halk Mü­zi­ği Top­lu­lu­ğu ve Kent Or­kes­tra­sı ile Mer­sin’in her nok­ta­sın­dan mü­zik ses­le­ri yük­se­li­yor. THM Top­lu­lu­ğu Ay­dın­cık’ta, Kent Or­kes­tra­sı Gül­nar’da kon­ser ver­di ‘Yay­la Şen­lik­le­ri’ kap­sa­mın­da ya­pı­lan kon­ser­ler­le mer­ke­ze en uzak nok­ta­da­ki va­tan­daş­lar da kon­ser key­fi ya­şı­yor. Ken­di­le­ri­ne her haf­ta fark­lı bir ro­ta be­lir­le­yen ve kır­sal­da va­tan­daş­lar­la bu­lu­şan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si bün­ye­sin­de­ki Türk Halk Mü­zi­ği Top­lu­lu­ğu ve Kent Or­kes­tra­sı, haf­ta­nın ka­pa­nı­şı­nı Ay­dın­cık ve Gül­nar il­çe­le­rin­de muh­te­şem bir kon­ser­le yap­tı. Ay­dın­cık İl­çe­si Du­ru­han Ma­hal­le­si’nde sah­ne alan Türk Halk Mü­zi­ği Top­lu­lu­ğu, se­vi­len tür­kü­le­ri Ay­dın­cık­lı­lar için ses­len­di­rir­ken, Gül­nar’da pa­zar ye­rin­de sah­ne alan Kent Or­kes­tra­sı ise böl­ge sa­kin­le­ri­ne eğ­len­ce­li bir ak­şam ya­şat­tı. Yaz ak­şam­la­rı­nı, il­çe­le­ri­ne ka­dar ge­len kül­tür sa­nat eki­bi sa­ye­sin­de renk­len­di­ren Ay­dın­cık ve Gül­nar­lı va­tan­daş­lar ise ve­ri­len kon­ser­ler­den mem­nun ay­rıl­dı.