BAŞKAN BOZDOĞAN, HALKIN YARASINA MERHEM OLUYOR

abdullah - 24 Ağustos 2022 Çarşamba

BAŞKAN BOZDOĞAN, HALKIN YARASINA MERHEM OLUYOR

HALKIN YARASINA MERHEM

(ŞA­HİN TUR­GUT) 31 Mart 2019 se­çim­le­ri ön­ce­sin­de ‘kut­sal mes­lek’ ola­rak ka­bul edi­len dok­tor­luk mes­le­ği­ni ya­pan Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, se­çil­dik­ten son­ra da mes­le­ği bı­rak­ma­dı. Tar­sus’a de­ğer ka­tan ve şeh­re mo­dern kent kim­li­ği ka­zan­dır­mak için ha­zır­la­dık­la­rı pro­je­le­ri tek tek ha­ya­ta ge­çi­ren Baş­kan Boz­do­ğan, dur­ma­dan, yo­rul­ma­dan, din­len­me­den va­tan­da­şın ya­ra­la­rı­na mer­hem ol­mak için dert­le­ri­ni din­le­me­ye gay­ret gös­te­ri­yor. ‘Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’ gö­re­vi­nin ya­nın­da has­ta ve has­ta ya­kın­la­rı­nın ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da za­man za­man on­lar­la bir ara­ya ge­len Baş­kan Boz­do­ğan, “Hem be­le­di­ye­ci­lik hem de he­kim­lik çok zor. Ama ni­ha­ye­tin­de hal­ka hiz­met nok­ta­sın­da kut­sal­dır. İn­san­la­ra do­ku­nu­yor, on­la­rın dert­le­ri­ne der­man ol­ma­ya ça­lı­şı­yor­su­nuz. Bi­zim bu­ra­da ama­cı­mız hal­ka hiz­met­kâr ol­mak­tır. Eli­miz­den gel­di­ğin­ce gü­cü­mü­zün yet­ti­ğin­ce hiz­met et­me­ye ça­lı­şı­yo­ru­z” de­di.