BELEDİYE BAŞKANI TEPEBAĞLI,  PAZAR ESNAFINI ZİYARET ETTİ

abdullah - 24 Ağustos 2022 Çarşamba

BELEDİYE BAŞKANI TEPEBAĞLI, PAZAR ESNAFINI ZİYARET ETTİ

BAŞKAN TEPEBAĞLI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Cu­ma gün­le­ri çar­şı mer­ke­zin­de ku­ru­lan Semt Pa­za­rı’nı zi­ya­ret ede­rek, hem pa­zar es­naf­la­rı­nın so­run­la­rı­nı din­le­di, hem de alış­ve­riş yap­ma­ya ge­len va­tan­daş­lar­la soh­bet et­ti. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü Şa­hin Tur­gut ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da es­naf ve va­tan­daş­la­ra ‘ha­yır­lı Cu­ma­lar ve be­re­ket­li alış­ve­riş’ di­le­ğin­de bu­lun­du. Pa­zar­cı es­na­fı­nın ve va­tan­daş­la­rın yo­ğun il­gi­siy­le kar­şı­la­şan Baş­kan Te­pe­bağ­lı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, tüm so­run­la­rı çöz­mek için el­bir­li­ği ile ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek “Bir­lik­te yö­ne­te­ce­ğiz di­ye­rek yo­la çık­tık. Hem pa­zar es­na­fı­mı­zın hem de va­tan­daş­la­rı­mı­zın bir ara­ya gel­di­ği pa­zar yer­le­ri hal­kı­mız­la bu­luş­ma­mız açı­sın­dan önem­li. Biz de pa­zar yer­le­ri­mi­zi ge­ze­rek hal­kı­mız­la bu­lu­şu­yo­ruz, on­la­rı din­li­yo­ruz sı­kın­tı­la­rı­nı, is­tek ve öne­ri­le­ri­ni din­li­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.