İÇME SUYU HATLARI YENİLENEN  TARSUS KALEBURCU CADDESİ,  B.ŞEHİR EKİPLERİNCE ASFALTLANDI

abdullah - 24 Ağustos 2022 Çarşamba

İÇME SUYU HATLARI YENİLENEN TARSUS KALEBURCU CADDESİ, B.ŞEHİR EKİPLERİNCE ASFALTLANDI

KALEBURCU CADDESİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezlerinde oldukça yoğun şekilde kullanılan cadde ve bulvarların kalite düzeyini arttırmaya devam ediyor. Kent genelinde başlattığı asfalt atağını tüm hızıyla sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta da onlarca noktada cadde ve bulvarları yenilemeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Ömer Nazmi Caddesi’nden Veysel Çavuş Caddesi’ne, Celal Bayar Caddesi’nden İbn-i Sina Caddesi’ne, Hürriyet Caddesi’nden Mücahitler Caddesi’ne, Gazipaşa Bulvarı’ndan Yüzbaşı Yaşar Caddesi’ne kadar birçok noktada memnuniyet verici çalışmalara imza atan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bunlara bir yenisini daha ekledi. Tar­sus’ta Ga­zi­ler Ma­hal­le­si ile Bağ­lar Ma­hal­le­si’nin sı­nı­rı­nı oluş­tu­ran ve kent mer­ke­zin­de ku­zey­gü­ney hat­tın­da tra­fik akı­şı­nın ol­duk­ça yo­ğun ol­du­ğu yol­lar­dan bi­ri olan Ka­le­bur­cu Cad­de­si’nde, ön­ce MES­Kİ ekip­le­ri ta­ra­fın­dan iç­me su­yu hat­la­rın­da ye­ni­le­me iş­le­mi uy­gu­lan­dı. MES­Kİ ekip­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan, Ka­le­bur­cu Cad­de­si’nin bo­zuk ze­mi­ni fre­ze ma­ki­na­sıy­la ka­zın­dı. Ze­mi­ni ye­ni­le­yen Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yol ya­pım ve ba­kım ekip­le­ri, 1.100 met­re uzun­lu­ğun­da­ki cad­de­yi sı­cak as­falt­la kap­la­ya­rak kon­for­lu ge­çiş ya­pı­lır du­ru­ma ge­tir­di. Bağ­lar Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Ah­met Al­tun­dağ, Ka­le­bur­cu Cad­de­si’nde uzun yıl­lar kap­sam­lı ba­kım ya­pıl­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Baş­ta Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’e ve ça­lı­şan bü­tün emek­çi­le­re te­şek­kür edi­yo­rum. İna­nı­yo­rum ki, Baş­ka­nı­mız in­şal­lah da­ha gü­zel hiz­met­le­re de im­za ata­cak­tır. Yıl­lar­dır Bağ­lar Ma­hal­le­si’nde ana ar­ter­de su hat­la­rı­nı ve bo­ru­la­rı­nı de­ğiş­tir­me­miş­ler­di. Va­hap Baş­ka­nı­mı­zın sa­ye­sin­de hem iç­me su­yu­na, hem de gü­zel bir yo­la ka­vuş­tu­k” de­di. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)