MEHMET YUNUS SEVEN, ESKİ BUĞDAY  PAZARI ESNAFLARINI ZİYARET ETTİ

abdullah - 24 Ağustos 2022 Çarşamba

MEHMET YUNUS SEVEN, ESKİ BUĞDAY PAZARI ESNAFLARINI ZİYARET ETTİ

MEHMET YUNUS SEVEN

(ŞA­HİN TUR­GUT) İYİ Par­ti­li Meh­met Yu­nus Se­ven, es­ki Buğ­day Pa­za­rı es­naf­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek hem ‘ha­yır­lı iş­ler’ di­le­di hem de so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Se­ven, gün­de­me da­ir sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da, “Bu­gün es­ki Buğ­day Pa­za­rı ci­va­rın­da es­na­fı­mı­zı zi­ya­ret et­tim. Zen­gin, güç­lü ve mut­lu Tür­ki­ye viz­yo­nu­muz doğ­rul­tu­sun­da, yıl­ma­dan, yo­rul­ma­dan ça­lı­şı­yo­ruz. Ön­ce mil­let, ön­ce mem­le­ke­t” di­ye­rek çık­tı­ğı­mız, bu yol­da; Türk Dev­le­ti’nin ön­ce­li­ği­nin Türk Mil­le­ti ol­du­ğu­nu her­ke­se ha­tır­lat­ma­ya ge­li­yo­ruz. İk­ti­da­rın al­tı­na im­za at­tı­ğı tüm ha­ta­la­ra, be­ce­rik­siz­lik­le­re ve yan­lış­la­ra rağ­men; Ül­ke­mi­zi içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu bu çu­kur­dan kur­tar­ma­ya ge­li­yo­ruz! Hiç me­rak et­me­yin, çok az kal­dı!” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.