40 YILLIK ‘ÜNİVERSİTE HAYALİ’NE,  BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE KAVUŞTU

abdullah - 24 Ağustos 2022 Çarşamba

40 YILLIK ‘ÜNİVERSİTE HAYALİ’NE, BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE KAVUŞTU

ÜNİVERSİTE HAYALİ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si’ne bağ­lı Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­kez­le­ri, üc­ret­siz ver­di­ği ka­li­te­li eği­tim­le genç­le­rin ya­nı sı­ra, yaş al­mış yurt­taş­la­rın da ha­yat­la­rı­na do­ku­nu­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tar­sus Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi’nin sun­du­ğu yük­sek se­vi­ye­li eği­tim hiz­me­tin­den fay­da­la­nan 58 ya­şın­da­ki Al­tan Gü­ven, ya­şam şart­la­rı ne­de­niy­le genç­lik yıl­la­rın­da gi­de­me­di­ği üni­ver­si­te ha­ya­li­ne ka­vuş­tu. 40 yıl­dır üni­ver­si­te oku­ma ar­zu­su içe­ri­sin­de olan ve 1987 yı­lın­da gir­di­ği üni­ver­si­te sı­na­vın­da 1 pu­an fark­la he­de­fi­ne ula­şa­ma­yan Al­tan Gü­ven, fab­ri­ka­da ça­lı­şıp emek­li ol­duk­tan son­ra, üni­ver­si­te ar­zu­su ile ye­ni­den sı­nav­la­ra ha­zır­lan­ma­ya baş­la­dı. 2021 yı­lın­da ken­di im­kan­la­rıy­la ha­zır­la­na­rak bir kez da­ha sı­na­va gi­ren ve yi­ne he­de­fi­ne ula­şa­ma­yan Gü­ven, is­te­ğin­den vaz­geç­me­ye­rek Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tar­sus Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­ke­zi’ne baş­vur­du. “40 yıl­lık ha­ya­lim so­nun­da ger­çek ol­du­” Kurs Mü­dü­rü En­ver Can Uluğ, Reh­ber­lik Öğ­ret­me­ni Bü­lent Bez­gin ve Coğ­raf­ya Öğ­ret­me­ni Fat­ma Post­lu’nun ken­di­si­ne çok yar­dım­cı ol­du­ğu­nu ifa­de eden ve ga­ze­te­ci­lik bö­lü­mü­nü ka­za­nan Al­tan Gü­ven, “Bu se­ne gir­miş ol­du­ğum sı­nav­da Mer­sin Üni­ver­si­te­si Ga­ze­te­ci­lik Bö­lü­mü’nü ka­zan­dım. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin kur­su­na gel­dim ve bu­ra­da ha­zır­lan­dım. Bu­ra­da­ki yet­ki­li­ler be­nim­le çok il­gi­len­di­ler ve hiç te­red­düt et­me­den kay­det­ti­ler. Bu be­nim için ha­ya­tı­mın dö­nüm nok­ta­sı ol­du. 40 yıl­lık ha­ya­lim so­nun­da ger­çek ol­du. Bu ko­nu­da baş­ta Baş­ka­nı­mız ol­mak üze­re, eme­ği ge­çen­le­rin hep­si­ne ay­rı ay­rı te­şek­kür ede­ri­m” de­di. Genç­le­re de çağ­rı­da bu­lu­nan Al­tan Gü­ven, “Genç­le­re şu­nu di­yo­rum. Ke­sin­lik­le ge­lin, ha­ya­li­ni­zi er­te­le­me­yin. Mut­la­ka ka­za­nır­sı­nız. Ama ön­ce­lik­le ne­ye ye­te­nek­li ol­du­ğu­nu­zu be­lir­le­yin. Sa­yı­sal­cı mı­sı­nız, sö­zel­ci mi­si­niz? Bu­na ka­rar ver­dik­ten son­ra, ders­le­re ge­li­n” de­di. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)