İHRACATTA SAĞLANAN DEVLET  DESTEKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

abdullah - 24 Ağustos 2022 Çarşamba

İHRACATTA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

DEVLET DESTEĞİ

(HA­BER MER­KE­Zİ) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı İh­ra­cat Des­tek Ofi­si Bi­ri­mi ve UR­GE ta­kı­mı ta­ra­fın­dan 18 Ağus­tos 2022 ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te­de ya­yın­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­ren "İh­ra­cat Des­tek­le­ri Hak­kın­da Ka­rar" ile İh­ra­cat­ta sağ­la­nan dev­let des­tek­le­rin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le­rin ne­le­ri kap­sa­dı­ğı in­ce­len­di. Ka­rar kap­sa­mın­da;. İh­ra­cat­çı­la­ra, pa­za­ra gi­riş bel­ge­si ,yurt dı­şı mar­ka tes­cil,pa­za­ra gi­riş pro­je­si ha­zır­la­ma,yurt dı­şı pa­zar araş­tır­ma­sı,yurt içi ve yurt dı­şı fu­ar,mar­ka alım,kü­re­sel te­da­rik zin­ci­ri,ki­ra,ta­nı­tım,fa­iz,kre­di si­gor­ta­sı,ta­sa­rım ve ürün ge­liş­tir­me ,mar­ka ve TUR­QU­ALITY, zin­cir mar­ka ve di­ğer ba­zı alan­lar­da muh­te­lif des­tek­ler ve­ri­le­cek.  Söz ko­nu­su Ka­rar ile bir­lik­te da­ha ön­ce de­ği­şik dü­zen­le­me­ler­le sağ­la­nan des­tek­ler tek bir mev­zu­at­ta top­lan­mış olup ih­ra­cat­çı şir­ket­le­re ih­ra­ca iliş­kin gi­der­le­ri­ne yö­ne­lik sağ­la­nan mak­si­mum des­tek üst li­mit­le­ri her tak­vim yı­lı ba­şın­da (TÜ­FE + YÎÜ­FE)/2 ora­nın­da gün­cel­le­ne­ce­ği dü­zen­len­miş­tir. MAR­KA­LAŞ­MA­YA DES­TEK Ka­rar­la ay­rı­ca, mar­ka ve TUR­QU­ALITY, çok ka­nal­lı zin­cir ma­ğa­za, UR­GE pro­je­si kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak des­tek­le­me­ler, ih­ra­cat kon­sor­si­yu­mu, sek­tö­rel ti­ca­ret he­ye­ti ve alım, sa­nal fu­ar or­ga­ni­zas­yo­nu ile ta­sa­rım or­ga­ni­zas­yo­nu des­tek­le­ri­ne iliş­kin ku­ral ve mik­tar­lar da be­lir­len­di. Ka­rar­la be­lir­le­nen des­tek oran­la­rı; ba­kan­lık­ça be­lir­le­nen he­def ül­ke­le­re yö­ne­lik gi­der­ler için 20 pua­na ka­dar, he­def sek­tör­ler­de ol­ma­sı du­ru­mun­da ise 5 pu­an ila­ve edi­le­rek uy­gu­la­na­cak. Öde­ne­cek des­tek mik­ta­rı her şart­ta des­te­ğe ko­nu gi­der­le­rin % 75’ini aş­ma­ya­cak. Ay­rın­tı­lar ve des­tek için Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı İh­ra­cat Des­tek Ofi­si hiz­met bi­ri­mi ile ir­ti­ba­ta ge­çil­me­si­ni ka­mu­oyu­na say­gı­la­rı­mız­la arz ede­riz.