TARSUS’TA ÜMİT YAŞAR'IN DOĞUM  GÜNÜ CANLI YAYINDA KUTLANDI

abdullah - 24 Ağustos 2022 Çarşamba

TARSUS’TA ÜMİT YAŞAR'IN DOĞUM GÜNÜ CANLI YAYINDA KUTLANDI

ÜMİT YAŞAR ANILDI

(HA­BER MER­KE­Zİ) TAR­DOB­DER yi­ne gü­zel bir et­kin­li­ğe ev sa­hip­li­ği yap­tı. Tar­sus’lu ün­lü şa­ir­le­ri­miz­den Ümit Ya­şar Oğuz­can’ın do­ğum gü­nü kut­lan­dı.TAR­DOB­DER ev sa­hip­li­ğin­de  Ay Nur Se­vinç Ay­nur­ca'nın 50. Prog­ra­mı ko­nu­ğu De­ğer­li Şi­ir Yü­rek  Ba­ha Akı­ner  ile ger­çek­leş­ti. Akı­ner proğ­ram­da, ken­di ha­ya­tı­na de­ğin­dik­ten son­ra Tar­sus'lu şa­iri­mi­zin de ha­ya­tı­na şi­ir­sel bir an­la­tım ile de­vam et­ti. Tar­sus'lu Şa­ir Ümit Ya­şar Oğuz­can'ın  do­ğum gü­nü­ne de yer ve­ri­len prog­ram­da Şa­ir Ka­der Kut­lu, Si­vil Top­lum­cu Bah­şen­de Di­ren, Türk Sa­nat Mu­si­ki­si Der­nek Baş­ka­nı Ah­met De­niz, Şa­iri­mi­zin bi­rin­ci de­re­ce­de ak­ra­ba­sı olan işa­da­mı  Hik­met Oğuz­can ve  Bağ­la­ma­sı ile genç mü­zis­yen Enes  proğ­ra­ma ka­tıl­dı. Proğ­ram­da ay­rı­ca Üm­ran Yıl­dı­rım , Ka­der Kut­lu ve Bah­şen­de Di­ren Şi­ir­ler, Şar­kı­lar ile eş­lik et­ti. Çe­kim­le­ri­ni  Ba­sın  Emek­çi­miz Ya­kup Bon­cuk'un yap­tı­ğı can­lı ya­yı­na bir çok Tar­sus'lu iz­le­yi­ci de ka­tı­lım sağ­la­dı. TAR­DOB­DER  baş­ka­nı Üm­ran Yıl­dı­rım “Ko­nu­ğu­muz Ba­ha Akı­ner  çok  do­lu bir İn­san, Prog­ram Su­nu­cu­muz ve ka­tı­lan  de­ğer­li ar­ka­daş­lar  da öy­le. Hâl Böy­le olun­ca or­ta­ya dop­do­lu zevk­le İz­le­ne­si bir prog­ram çık­tı. TAR­DOB­DER ça­tı­sı al­tın­da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz bu prog­ram­dan do­la­yı Mut­lu­luk Duy­du­ğu­mu­zu ifa­de eder, sev­gi­li Ay­nur Se­vinç'e ni­ce ba­şa­rı­lı 50.Prog­ram­la­rı­nı Sun­ma­sı­nı di­le­riz.Ka­tı­lım sağ­la­yan, emek eden tüm ko­nuk­la­rı­mı­za şah­sım, yö­ne­tim ku­ru­lum ve der­ne­ğim adı­na çok te­şek­kür edi­yor, sev­gi  ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum.” de­di.