MERSİN BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİNDEN ÜMİT YAŞAR  OĞUZCAN BULVARINDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

abdullah - 24 Ağustos 2022 Çarşamba

MERSİN BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİNDEN ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN BULVARINDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

CADDELER ASFALTLANIYOR

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri­nin, cad­de ve bul­var­da bo­zuk ze­min sö­küm ve sı­cak as­falt se­rim iş­lem­le­ri tüm hı­zıy­la de­vam edi­yor. Tar­sus’ta yük­sek kat­lı ye­ni ko­nut­laş­ma­nın hız­la sür­dü­ğü Ata­türk Ma­hal­le­si’nin ana ar­te­ri ko­nu­mun­da bu­lu­nan Ümit Ya­şar Oğuz­can Bul­va­rı’nda Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si as­falt­la­ma ça­lış­ma­sı yü­rüt­tü. Bul­va­rın ba­tı bö­lü­mün­de 950 met­re uzun­lu­ğun­da ki bo­zuk ze­min­li kıs­mı, çift ta­raf­lı ola­rak fre­ze ma­ki­na­sıy­la sö­kül­dü. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ar­dın­dan sı­cak as­falt dö­küm iş­le­mi­ni ye­ri­ne ge­tir­di.  Ümit Ya­şar Oğuz­can Bul­va­rın­da geç­ti­ği­miz yıl, yi­ne Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ta­ra­fın­dan kal­dı­rım ye­ni­le­me fa­ali­ye­ti ger­çek­leş­ti­ril­miş­ti.