MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN KÖY ŞENLİKLERİ KADELLİ, CİNKÖY,  ÇUKURBAĞ, BOĞAZPINAR VE CUMAYAKASI’NDA DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

abdullah - 24 Ağustos 2022 Çarşamba

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN KÖY ŞENLİKLERİ KADELLİ, CİNKÖY, ÇUKURBAĞ, BOĞAZPINAR VE CUMAYAKASI’NDA DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KÖY ŞENLİKLERİ SÜRÜYOR

 (Tar­sus Ko­or­di­nas­yo­n ) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin “Köy Bi­zim Şen­lik Bi­zi­m” et­kin­lik­le­ri, her ge­çen gün da­ha ge­niş kit­le­le­re ula­şı­yor. Köy Şen­lik­le­ri, bu kez de Tar­sus’a bağ­lı Ka­del­li Ma­hal­le­si, Cin­köy, Çu­kur­bağ Ma­hal­le­si ve Bo­ğaz­pı­nar ile Çam­lı­yay­la’nun Cu­ma­ya­ka­sı Ma­hal­le­si’nde ger­çek­leş­ti­ril­di. Tar­sus’a De­ğer Ka­tan­lar Ku­ru­lu’nun da (TA­DE­KA) des­tek­le­di­ği şen­lik­ler­de ço­cuk­lar unu­ta­ma­ya­cak­la­rı an­lar ya­şar­ken, ai­le­le­ri de on­lar­la bir­lik­te do­ya­sı­ya eğ­len­me şan­sı ya­ka­la­dı­lar. Her anın­da mut­lu­luk var Üs­tü açık oto­büs­le ge­zi ve or­kes­tra ile ma­hal­le içe­ri­sin­de kor­tej yü­rü­yü­şüy­le baş­la­yan et­kin­lik­ler, mey­dan­lar­da ve­ya okul bah­çe­le­rin­de dü­zen­len­di. Ço­cuk­lar ka­dar bü­yük­le­rin­de il­gi gös­ter­di­ği çöm­lek atöl­ye­si, et­kin­lik bo­yun­ca ça­mu­ra ha­yat ve­rir­ken, yüz bo­ya­ma, so­sis ba­lon şov, re­sim atöl­ye ça­lış­ma­la­rı da kü­çük­le­rin unu­ta­ma­ya­cak­la­rı an­lar ya­şan­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Ge­le­nek­sel halk oyun­la­rı ara­sın­da yer alan ka­şık­la yu­mur­ta ta­şı­ma ve ha­lat çek­me ya­rış­ma­sı­na an­ne ve ba­ba­lar­da il­gi gös­te­ri­yor. Or­ta oyu­nu, dra­ma ve özel­lik­le Ha­ci­vat­Ka­ra­göz oyu­nu be­ğe­niy­le iz­le­ni­yor. Li­mon don­dur­ma ik­ra­mı­nın ya­pıl­dı­ğı et­kin­lik­ler­de, ço­cuk­la­ra çe­şit­li ar­ma­ğan­lar­da da­ğı­tı­lı­yor. Ha­re­ket­li mü­zik­le dans­la­rın­da ya­pıl­dı prog­ram­lar, di­ğer ma­hal­le­ler­de de dü­zen­le­ne­cek. “Her Köy Bi­zim Kö­yü­müz­dü­r” slo­ga­nıy­la ger­çek­le­şen et­kin­lik prog­ram­la­rı­na CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, CHP Çam­lı­yay­la İl­çe Baş­ka­nı Se­her Sor­ma, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Ko­or­di­na­tö­rü Ben­gi İs­pir Öz­dül­ger, Bü­yük­şe­hir İmar A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ali Uyan, Be­le­di­ye İş Sen­di­ka­sı Mer­sin 1 no.lu Şu­be Baş­ka­nı Na­il Ka­ya, Tar­sus Be­le­di­ye­si Mec­lis üye­le­ri, muh­tar­lar ve va­tan­daş­lar ka­tı­lım gös­ter­di.