CHP TARSUS İLÇE KADIN KOLLARI’NDAN  GİRNE MAHALLESİ’NDE “KADIN BULUŞMASI”

abdullah - 23 Ağustos 2022 Salı

CHP TARSUS İLÇE KADIN KOLLARI’NDAN GİRNE MAHALLESİ’NDE “KADIN BULUŞMASI”

KADIN BULUŞMASI

CUM­HU­Rİ­YET Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Ka­dın Kol­la­rı ta­ra­fın­dan Gir­ne Ma­hal­le­si’nde “Ka­dın Bu­luş­ma­sı­” fa­ali­ye­ti ger­çek­leş­ti­ril­di.İl­çe Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Bel­da Bo­roğ­lu, yö­ne­ti­ci­ler ve gö­nül­lü üye­le­rin de ka­tı­lım gös­ter­di­ği prog­ram­da ma­hal­le sa­ki­ni ka­dın­lar­la hoş soh­bet top­lan­tı dü­zen­len­di.Ka­dın bu­luş­ma­sın­da, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li Be­le­di­ye­le­rin yap­tı­ğı sos­yal içe­rik­li ça­lış­ma­lar­dan bah­se­den İl­çe Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Bel­da Bo­roğ­lu, “Sos­yal Be­le­di­ye­ci­li­ğin en gü­zel ör­nek­le­ri­ni ser­gi­le­yen Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’in ön­cü­lü­ğün­de, ka­dın is­tih­dam ora­nı­nı her ge­çen gün art­tı­ran Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz, TEK­SİN uy­gu­la­ma­sı ile siz­le­re bir me­saj ka­dar ya­kın­dır. Bu uy­gu­la­ma­dan tüm va­tan­daş­la­rı­mız ra­hat­lık­la fay­da­la­na­bi­lir­ler. Üre­ti­ci ka­dın stant­la­rı­mız, evi­miz atöl­ye ça­lış­ma­la­rı ve pek çok ça­lış­ma siz de­ğer­li ka­dın­la­rı­mız için ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tar­sus Be­le­di­ye­mi­zin de siz de­ğer­li ka­dın­la­rı­mı­za yö­ne­lik pro­je fa­ali­yet­le­ri bu­lun­mak­ta­dı­r” de­di. Baş­kan Bel­da Bo­roğ­lu, “Ge­nel Baş­ka­nı­mız sa­yın Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun de­di­ği gi­bi; ‘Hiç­bir ka­dı­nı er­ke­ğe muh­taç et­me­ye­ce­ğiz. Ai­le Des­tek­le­ri Si­gor­ta­sı pro­je­mi­zin bir ha­yal ol­ma­dı­ğı­nı, ger­çek­leş­tir­di­ği­miz­de yok­sul­lu­ğu na­sıl bi­ti­re­ce­ği­mi­zi an­la­tın. Ai­le Des­tek­le­ri Si­gor­ta­sı pro­je­miz sa­ye­sin­de hiç­bir ço­cuk ya­ta­ğa aç gir­me­ye­cek’ ifa­de­le­ri doğ­rul­tu­sun­da par­ti­mi­zi ik­ti­da­ra ta­şı­mak için po­li­ti­ka­la­rı­mı­zı an­lat­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Mağ­dur ka­dın­la­ra, yok­sul ka­dın­la­ra,  ulaş­ma­yı sür­dü­re­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu. Bo­roğ­lu, ka­dın­la­rın so­ru­la­rı­nı da ya­nıt­la­dı. Gir­ne Ma­hal­le­si sa­kin­le­ri­ne gös­ter­dik­le­ri il­gi­den do­la­yı te­şek­kür­le­ri­ni ile­ten İl­çe Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Bel­da Bo­roğ­lu, önü­müz­de ki gün­ler­de Bar­ba­ros Ma­hal­le­si’nde de ben­zer bu­luş­ma­nın dü­zen­le­ne­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. (CHP TAR­SUS)