MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN KURS MERKEZLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI

abdullah - 23 Ağustos 2022 Salı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN KURS MERKEZLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI

BÜYÜK BAŞARI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Bü­yük­şe­hir’den des­tek ala­rak üni­ver­si­te sı­nav­la­rı­na gi­ren genç­ler önem­li ba­şa­rı­lar el­de et­ti. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Eği­tim ve Öğ­re­ti­mi Des­tek­le­me Kurs Mer­kez­le­ri’nde sı­na­va ha­zır­la­nan top­lam 4 bin 318 öğ­ren­ci­den 1244’ü üni­ver­si­te­li ol­du. Bu öğ­ren­ci­ler­den 639’u li­sans, 605’i ön li­sans bö­lüm­le­ri­ne yer­leş­ti.   Öğ­ren­ci­ler­den 1’i pi­lo­taj, 34’ü tıp fa­kül­te­si, 6’sı ec­za­cı­lık, 20’si diş he­kim­li­ği, 65’i mü­hen­dis­lik, 15’i hu­kuk, 133’ü öğ­ret­men­lik, 17’si psi­ko­lo­ji, 10’u bes­len­me ve di­ye­tis­yen­lik, 9’u psi­ko­lo­jik da­nış­man­lık ve reh­ber­lik, 29’i hem­şi­re­lik, 16’sı ebe­lik, 4’ü ge­ne­tik, 3’ü mi­mar­lık ve 14’ü gas­tro­no­mi ve mut­fak sa­nat­la­rı gi­bi bö­lüm­le­re yer­leş­ti. Eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği il­ke­si ile ha­re­ket eden ve öğ­ren­ci­le­re her ko­nu­da des­tek ol­ma­yı sür­dü­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, öğ­re­nim yar­dım­la­rı ile de genç­le­ri ve ai­le­le­ri­ni des­tek­le­me­yi sür­dü­re­cek. 6 yıl­lık okul ka­za­nan­lar 1 yıl bo­yun­ca 4 bin 500, 5 yıl­lık okul ka­za­nan­lar 3 bin 750, 4 yıl­lık okul ka­za­nan­lar 3 bin ve 2 yıl­lık okul ka­za­nan­lar ise 1500 li­ra ge­ri öde­me­siz eği­tim yar­dı­mı ala­bi­le­cek­ler. “1244 öğ­ren­ci­miz üni­ver­si­te­li ol­du­” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Eği­tim Hiz­met­le­ri Şu­be Mü­dü­rü Cem Ka­ra­kuş, “2022 YKS ter­cih so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Öğ­ren­ci­le­ri­miz­den al­mış ol­du­ğu­muz dö­nüt­ler­de, bü­yük ba­şa­rı el­de et­ti­ği­mi­zi gör­dük. Tüm kurs mer­kez­le­ri­miz­de 4 bin 318 öğ­ren­ci­miz­le sı­nav­la­ra ha­zır­lan­dık ve bu öğ­ren­ci­le­ri­miz­den 1244’ü üni­ver­si­te­li ol­du. 34 öğ­ren­ci­miz tıp fa­kül­te­si­ni, 15 öğ­ren­ci­miz hu­kuk fa­kül­te­si­ni, 65 öğ­ren­ci­miz mü­hen­dis­lik fa­kül­te­le­ri­ni ve 20 öğ­ren­ci­miz de diş he­kim­li­ği fa­kül­te­si­ni ka­zan­dı. Bun­la­rın ya­nı sı­ra 133 öğ­ren­ci­miz de de­ği­şik branş­lar­da­ki eği­tim fa­kül­te­le­ri­ne gir­me­ye hak ka­zan­dı­” de­di. “Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi yal­nız bı­rak­mı­yo­ru­z” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin eği­tim yar­dım­la­rı hak­kın­da da ko­nu­şan Ka­ra­kuş, “Bun­dan son­ra­ki dö­nem­de de öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze öğ­re­nim yar­dı­mın­da bu­lu­na­ca­ğız. Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer'in en son Mec­lis Top­lan­tı­sı’nda da be­lirt­ti­ği gi­bi öğ­re­nim yar­dım mik­tar­la­rı­nı, eği­ti­min sü­re­ce­ği yıl­la­ra gö­re ayır­dık. 2 yıl­lık olan öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze 1500 TL, 4 yıl­lık öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze 3 bin TL, 5 yıl­lık öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze 3 bin 750 TL ve 6 yıl­lık fa­kül­te ka­za­nan öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze de 4 bin 500 TL ge­ri öde­me­siz eği­tim yar­dı­mın­da bu­lu­na­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu. Öğ­ren­ci­le­re su­nu­lan yurt im­ka­nı ko­nu­sun­da da bil­gi ve­ren Ka­ra­kuş, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, biz­ler sa­de­ce üni­ver­si­te­ye ha­zır­la­nan öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze üc­ret­siz kurs mer­kez­le­ri ve öğ­re­nim yar­dı­mı ola­rak hiz­met ver­mi­yo­ruz. Ay­nı za­man­da bir öğ­ren­ci ken­ti olan Mer­sin'e dı­şa­rı­dan ge­len genç­ler için de; mer­kez­de er­kek öğ­ren­ci yur­du­muz­la, Gül­nar’da da kız öğ­ren­ci yur­du­muz ve er­kek öğ­ren­ci­ler için mi­sa­fir­ha­ne­miz­le hiz­met ver­me­ye de­vam ede­ce­ği­z” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.“Bü­yük­şe­hir sa­ye­sin­de ha­yal­le­ri­mi­ze ka­vuş­tu­k” İnö­nü Üni­ver­si­te­si İn­gi­liz­ce Tıp’a yer­le­şen öğ­ren­ci­ler­den Sı­la Bi­tim, kurs mer­ke­zin­de al­dı­ğı eği­ti­min çok gü­zel ol­du­ğun­dan söz ede­rek, “Öğ­ret­men­ler ter­cih dö­ne­min­de bi­ze çok yar­dım­cı ol­du. Sı­ra­la­ma­da 15 bi­nin­ciy­dim. Böy­le bir ba­şa­rı bek­li­yor­dum. Bu pro­je kap­sa­mın­da üc­ret­siz ders gör­me­miz çok önem­li ve kıy­met­li. Ya­ni Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği­ni sağ­la­ma­sı ve sü­rek­li yar­dım­cı ol­ma­sı çok iyi. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne, yap­tı­ğı tüm ça­lış­ma­lar­dan ve kat­kı­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür ede­riz. Ha­yal­le­ri­mi­ze ka­vuş­ma­mı­zı sağ­la­dı­la­r” di­ye ko­nuş­tu. “Kurs mer­ke­zin­de net sa­yı­la­rım art­tı­” An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si’ni ka­za­nan öğ­ren­ci­ler­den Ni­sa­nur De­mir,  “Ha­ya­lim olan bir bö­lüm­dü. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si olun­ca da çok mut­lu ol­dum. Hem reh­ber öğ­ret­me­ni­miz, hem de sı­nıf öğ­ret­me­ni­miz çok yar­dım­cı ol­du bu ko­nu­da. Etüt ve özel ders ko­nu­sun­da çok yar­dım et­ti­ler. Haf­ta­lık de­ne­me sı­nav­la­rı­na gi­ri­yor­dum, çok yar­dım­cı olu­yor­lar­dı. Bu­nun so­nu­cun­da net­le­rim ba­ya­ğı yük­sel­di. İyi ki gel­mi­şim di­yo­rum. Çün­kü bu im­kan­lar ol­ma­say­dı, bel­ki bu se­vi­ye­ye ge­le­me­ye­cek­tim ve bu üni­ver­si­te­yi ka­za­na­ma­ya­cak­tım. Bu yüz­den çok te­şek­kür ede­ri­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Ge­çen yıl 220 bi­nin­ci ol­muş­tum, bu yıl ilk 30 bi­ne gir­di­m” İz­mir Ba­kır­çay Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si’ne yer­le­şen öğ­ren­ci­ler­den En­gin Ka­ra­kuş, “Ge­çen yıl sı­nav­da 220 bi­nin­ci ol­muş­tum, bu yıl ilk 30 bi­ne gir­dim ve İz­mir Ba­kır­çay Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si’ni ka­zan­dım. Bu ba­şa­rı­mı ka­zan­mam­da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Kurs Mer­ke­zi’nin çok bü­yük kat­kı­la­rı ol­du. Ho­ca­la­rı­mız yıl bo­yu bi­zim­le çok iyi il­gi­len­di­ler. Ge­rek so­ru sor­ma­mız­da anın­da ce­vap al­ma­mız ol­sun, ge­rek bi­ze üc­ret­siz ki­tap da­ğıt­ma­la­rı ol­sun, her ba­kım­dan il­gi­len­di­le­r” de­di. “Ha­cet­te­pe ol­ma­sı be­nim için de bi­raz sür­priz ol­du­” Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Okul Ön­ce­si Öğ­ret­men­li­ği Bö­lü­mü’nü ka­za­nan genç­ler­den Küb­ra De­mir, “O­kul Ön­ce­si Öğ­ret­men­li­ği’ni dü­şü­nü­yor­dum, ama Ha­cet­te­pe ol­ma­sı be­nim için de bi­raz sür­priz ol­du. Bu­ra­ya ge­lin­ce be­lir­le­dim Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si ol­ma­sı­nı ve ilk ter­ci­hi­mi yap­tım. So­nuç­ta Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si gel­di. Sı­nıf or­ta­mı­mız çok gü­zel­di. Biz çok az ki­şiy­dik. Özel­lik­le öğ­ret­men­le­rim çok faz­la iyiy­di. Sı­nav­lar ve de­ne­me­ler­de ya­pa­ma­dı­ğı­mız so­ru­la­rı gös­ter­me­miz ve öğ­ret­men­le­rin sa­bır­la dav­ran­ma­la­rı çok gü­zel­di­” de­di. Niğ­de Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Okul Ön­ce­si Öğ­ret­men­li­ği ka­za­nan öğ­ren­ci­ler­den Ay­şe­nur De­ğer, “İlk ter­ci­him­di ve gel­di za­ten. Kurs Mer­ke­zi’nin ba­na en bü­yük fay­da­sı reh­ber­lik açı­sın­dan ol­du. Öğ­ret­men­le­ri­mi­zin psi­ko­lo­jik açı­dan çok des­te­ği­ni gör­düm.  Çün­kü üni­ver­si­te sı­na­vı dö­ne­min­de in­san­la­rın psi­ko­lo­ji­si nor­mal ol­mu­yor. Ay­rı­ca her gün de­ne­me çö­zü­yor­duk. O bi­zim için çok önem­liy­di. Bü­tün öğ­ren­ci­le­re böy­le bir des­tek sun­du­ğu için, Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’e çok te­şek­kür ede­ri­m” di­ye ko­nuş­tu.