Dinçer, “ Esnafın gücü yeni  nesil uygulamada birleşiyor”

abdullah - 23 Ağustos 2022 Salı

Dinçer, “ Esnafın gücü yeni nesil uygulamada birleşiyor”

ESNAFIN GÜCÜ

Tek­no­lo­ji­nin gü­cüy­le es­naf ve sa­nat­kar­lar ara­sın­da köp­rü ola­cak “Es­naf Se­nin­le­” pro­je­si­nin Lans­ma­nın 23 Ağus­tos 2022 ta­ri­hin­de pro­je­nin des­tek­çi­si Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer ve pro­je or­ta­ğı Mer­sin TSO Baş­ka­nı Ay­han Kı­zıl­tan’ın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni be­lir­ten Mer­sin ESOB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ta­lat Din­çer, “Ken­ti­miz adı­na Tür­ki­ye’ye ör­nek ola­cak pro­je­nin lans­ma­nı­na tüm teş­ki­la­tı­mı­zı, es­naf sa­nat­kar­la­rı­mı­zı ve Mer­sin­li hem­şe­ri­le­ri­mi­zi bek­li­yo­ru­z” de­di. Mer­sin Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ta­lat Din­çer, Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı iş­bir­li­ğin­de yü­rü­tü­len ve ye­rel es­naf ile ta­ci­ri tü­ke­ti­ciy­le on­li­ne plat­form­da bu­luş­tu­ra­cak “Es­naf Se­nin­le “p­ro­je­si­nin Lans­ma­nı­nın 23 Ağus­tos 2022 Sa­lı gü­nü sa­at 16.00 da pro­je­nin des­tek­çi­si Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer ve pro­je or­ta­ğı Mer­sin TSO Baş­ka­nı Ay­han Kı­zıl­tan’ın ka­tı­lı­mıy­la Mer­sin Bü­yük­şe­hir Kon­gre Mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni söy­le­di. Baş­kan Din­çer, ye­rel es­na­fı di­ji­tal plat­for­ma ta­şı­ma ve ye­ni ne­sil eti­ca­re­te en­teg­re et­me adı­na çok önem­li bir adım olan Es­naf Se­nin­le Pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çi­re­rek, ken­te bir ba­şa­rı hi­ka­ye­si ka­zan­dır­ma ama­cın­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, bu bağ­lam­da 23 Ağus­tos ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek Lans­ma­na tüm es­naf sa­nat­kar teş­ki­la­tı ile Mer­sin­li­le­ri da­vet et­ti. Baş­kan Din­çer, es­naf­sa­nat­kar­la­rın uzun za­man­dır baş­ta ener­ji ve ham­mad­de ma­li­yet­le­rin­de­ki ar­tış­lar, dö­viz ku­run­da­ki dal­ga­lan­ma­lar­dan olum­suz et­ki­len­di­ği­ni,  2020 yı­lı­nın Mart ayın­da bü­tün dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan pan­de­miy­le bir­lik­te ise es­naf­sa­nat­kar­la­rın can da­mar­la­rı­nın ade­ta ke­sil­di­ği be­lirt­ti. Baş­kan Din­çer, “ Bu pro­je­yi de­ğer­li kı­lan Mer­sin­li es­naf­sa­nat­kar­la­rı­nın, Mer­sin’de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı­nın, ye­rel gi­ri­şim­ci­mi­zin ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin iş bir­li­ği ve güç bir­li­ği içe­ri­sin­de ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­dir. Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­mız, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz ve tek­no­lo­ji çö­züm or­ta­ğı­mız SKOR A.Ş’nin sa­hi­bi Ser­kan Ka­ra­ka­ya’nın iş bir­li­ğin­de hiz­me­te aça­ca­ğı­mız “es­naf­se­nin­le­” mo­bil uy­gu­la­ma­sı ile Mer­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren es­naf­la­rı­mı­zı ken­ti­miz­de ya­şa­yan ve gü­zel şeh­ri­mi­ze mi­sa­fir ola­rak ge­len bü­tün kent sa­kin­le­ri­miz­le bu­luş­tur­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ve gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­ru­z” de­di. Baş­kan Din­çer, “es­naf­se­nin­le­” uy­gu­la­ma­sı ile sa­de­ce ye­me­iç­me­gı­da sek­tö­rü­müz­de fa­ali­yet gös­te­ren es­naf sa­nat­kar­la­rın ha­ri­cin­de , çi­lin­gir, oto ta­mir, elek­trik­çi, su te­si­sat­çı­sı gi­bi sa­nat­kar­lık fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren  sa­nat­kar­la­ra da ken­tin bü­tün ma­hal­le­rin­den, il­çe­le­rin­den ula­şım sağ­la­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.Baş­kan Din­çer, “Ken­ti­miz adı­na  Tür­ki­ye’de fa­ali­yet gös­te­ren es­naf­sa­nat­kar­la­rı­mı­za ör­nek bir pro­je olan “Es­naf Se­nin­le “p­ro­je­si­nin 23 Ağus­tos’ta Mer­sin Bü­yük­şe­hir Kon­gre Mer­ke­zin­de sa­at 16.00 da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek  lans­man top­lan­tı­sın­da bü­tün teş­ki­la­tı­mı­zı, es­naf ve sa­nat­kar­la­rı­mı­zı, kıy­met­li Mer­sin­li hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi bir ara­da gör­mek­ten bü­yük mem­nun­luk du­ya­ca­ğı­z” şek­lin­de açık­la­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.(ME­SOB)