1400 RAKIMDA FESTİVAL COŞKUSU

abdullah - 22 Ağustos 2022 Pazartesi

1400 RAKIMDA FESTİVAL COŞKUSU

İĞNE OYASI FESTİVALİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ile To­ros­lar­lar Be­le­di­ye­si’nin bu yıl or­tak­la­şa dü­zen­le­dik­le­ri 6. Ge­le­nek­sel Çam­lı­yay­la İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li’ne 7’den 70’e her­kes yo­ğun il­gi gös­te­rir­ken, el eme­ği göz nu­ruy­la üre­ti­len bir­bi­rin­den gü­zel iğ­ne oya­la­rı da açı­lan stant­lar da gö­rü­cü­ye çık­tı.Kül­tü­rel mi­ra­sı­mız olan iğ­ne oya­la­rı­nın dün­ya­ya ta­nı­tıl­ma­sı için Çam­lı­yay­la il­çe­si­nin 1400 ra­kım­lı Zev­zek Te­pe­si’nde ger­çek­leş­ti­ri­len fes­ti­val kor­tej yü­rü­yü­şü ile baş­la­dı. Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı ve To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz ile fes­ti­va­le ka­tı­lan pro­to­kol üye­le­ri, ser­gi­le­nen ürün­le­ri ge­ze­rek, el emek­le­ri ile ai­le büt­çe­le­ri­ne kat­kı­da bu­lu­nan ka­dın­la­rı teb­rik et­ti­ler. Çam­lı­yay­la­lı ka­dın­la­rın ya­nı sı­ra To­ros­lar Be­le­di­ye­si Tek­nik ve Mes­le­ki Eği­tim Kurs­la­rı (TOR­TEK) kur­si­yer­le­ri­nin üret­ti­ği ürün­ler, bü­yük be­ğe­ni top­la­dı. Say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sı son­ra­sın­da To­ros­lar Be­le­di­ye­si Halk Oyun­la­rı eki­bi­nin gös­te­ri­si aka­bin­de, Mer­sin Ol­gun­laş­ma Ens­ti­tü­sü ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan iğ­ne oya­sı te­ma­lı kos­tüm­le­rin yer al­dı­ğı de­fi­le de tam not al­dı. Geç­miş ile ge­le­cek ara­sın­da köp­rü ku­ran ta­sa­rım­la­rı fes­ti­va­le ka­tı­lan­lar il­gi ile iz­le­di. Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, prog­ra­mın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, iğ­ne oya­sı­nı ya­pıl­mış ba­sit ürün­ler ola­rak gör­me­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Biz­ler iğ­ne oya­sı­nı, ka­dın­la­rı­mı­zın gün­lük ha­yat­la­rın­da or­ta­ya koy­du­ğu bir sa­nat ese­ri ola­rak gör­mek­te­yi­z” de­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, Ge­le­nek­sel Çam­lı­yay­la İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li’nin 6.sı­nı ger­çek­leş­tir­me­nin gu­ru­ru­nu ya­şa­dık­la­rı­nın al­tı­nı çi­ze­rek “Çam­lı­yay­la­lı ka­dın­lar, ev­le­ri­nin ge­çi­mi­ne kat­kı­da bu­lun­mak için iğ­ne oya­sı ya­par­lar. Yap­tık­la­rı iğ­ne oya­la­rı­nı,  yaz­ma­la­rı­na ve kı­ya­fet­le­ri­ne iş­ler­ler. El eme­ği göz nu­ru ile iş­le­dik­le­ri bu iğ­ne oya­la­rı­nın ta­nı­tı­mı­nı yap­mak ve emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı da­ha iyi ala­bil­me­le­ri­ni sağ­la­mak için bu fes­ti­va­li­mi­zi ya­pı­yo­ruz. Fes­ti­va­li­miz, Va­li­li­ği­mi­zin hi­ma­ye­sin­de, İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü’nün ko­or­di­nas­yo­nun­da ya­pıl­mak­ta­dır. Bu yıl fes­ti­va­li­mi­zi To­ros­lar Be­le­di­ye­miz ile ger­çek­leş­ti­re­rek iğ­ne oya­sı­nın ta­nı­tı­mı­nı da­ha da ge­niş­let­miş olu­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz da bu yıl Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ile or­tak­la­şa dü­zen­le­dik­le­ri fes­ti­val­de hem­şe­ri­le­riy­le bir­lik­te ol­ma­nın bü­yük mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek “Bu fes­ti­val ile Mer­si­ni­mi­zin bir­bi­rin­den gü­zel mo­tif­li iğ­ne oya­la­rı­nı, ge­le­cek ne­sil­le­re ak­tar­ma­yı ve tüm dün­ya­ya ta­nıt­ma­yı amaç­lı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.“O­ya­nın özü, ka­dı­nın söy­len­me­yen sö­zü­dü­r” di­ye­rek iğ­ne oya­la­rı­nın bir an­lam­da da duy­gu­la­rın ak­ta­rı­mı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Yıl­maz; “Bin­ler­ce yıl­dan be­ri ata­la­rı­mız, duy­gu­la­rı­nı, dü­şün­ce­le­ri­ni üret­tik­le­ri iğ­ne oya­la­rın­da, iş­le­dik­le­ri mo­tif­ler­le ki­lim­ler­de ifa­de et­ti­ler. Bi­zi biz ya­pan de­ğer­le­ri­mi­zi, kül­tü­rü­mü­zü bu­gü­ne ta­şı­dı­lar. Bu fes­ti­va­lin bu­gü­ne ka­dar ya­pıl­ma­sın­da eme­ği olan de­ğer­li Baş­ka­nı­mız İs­ma­il Te­pe­bağ­lı’ya, kıy­met­li eşi Zü­bey­de Te­pe­bağ­lı’ya ve eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum. Bu fes­ti­val, hem kül­tü­rü­mü­zü ya­şa­tı­yor hem de ka­dın­la­rın el emek­le­riy­le ai­le büt­çe­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­mi­zin ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­di­ği İğ­ne Oya­sı Fes­ti­va­li’ne bu yıl To­ros­lar Be­le­di­ye­si ola­rak des­tek ve­ri­yo­ruz. Bir­lik­te gü­zel bir eser or­ta­ya çı­kar­ma­nın, in­san­la­rı­mı­zı bir ara­ya ge­tir­me­nin bü­yük mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Biz, bir ve be­ra­ber ol­duk­ça gü­zel ça­lış­ma­lar yap­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Bu mut­lu­lu­ğu bu­gün biz­ler­le pay­la­şan tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze ay­rı­ca te­şek­kür edi­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. MHP Mer­sin MYK Üye­si Ser­dar Soy­dan da fes­ti­va­li dü­zen­le­yen To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz ile Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı’ya te­şek­kür ede­rek; “Bu­gü­nün kah­ra­man­la­rı, bu gü­zel ürün­le­ri üre­ten ka­dın­la­rı­mız, el eme­ği göz nu­ru ürün­le­ri­ni ser­gi­le­di­ler. Bu ge­le­ne­ği ya­şa­tan her­ke­se te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di. “Yö­rük ana­la­rı­mız, fe­da­kar ba­cı­la­rı­mız­la gu­rur du­yu­yo­ru­z” di­yen MHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ol­cay Kı­la­vuz ise ai­le büt­çe­le­ri­ne kat­kı­da bu­lu­nan tüm ka­dın­la­rı teb­rik ede­rek; “İğ­ne oya­sı ge­le­ne­ği­nin ya­şa­tıl­ma­sı ama­cıy­la bu fes­ti­va­li dü­zen­le­yen To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız At­sız Af­şın Yıl­maz ile Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız İs­ma­il Te­pe­bağ­lı’ya te­şek­kür edi­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.AK Par­ti Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Zey­nep Gül Yıl­maz da Baş­kan Yıl­maz ve Baş­kan Te­pe­bağ­lı’ya fes­ti­val için te­şek­kür edip; “Ka­dın­la­rı­mı­zın el eme­ği göz nu­ru iş­le­ri­ni ve göz­le­rin­de­ki mut­lu­lu­ğu gör­düm. Ka­dın­la­rı­mız; üret­mek­ten, üret­tik­le­ri­ni ser­gi­le­mek­ten ve ai­le büt­çe­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­mak­tan gu­rur du­yu­yor­lar. Bu­na ve­si­le olan de­ğer­le­ri baş­kan­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­ru­m” şek­lin­de ko­nuş­tu. Konuşmaların ardından Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı tarafından protokol üyelerine teşekkür plaketi takdim edilirken, program, Ayşe Dinçer (Ankaralı Ayşe) konseriyle devam etti. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği konser sonunda Başkan Tepebağlı ve Başkan Yılmaz, sanatçı Ayşe Dinçer’e festivale sunduğu katkılarından dolayı plaket, çiçek ve iğne oyasından yapılan ürünlerden takdim etti. Festivale, MHP MYK Üyesi Serdar Soydan, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Ülkü Ocakları İl Başkanı Yavuz Akgül, MHP Çamlıyayla İlçe Başkanı Ali Rıza Genç, AK Parti Çamlıyayla İlçe Başkanı Durmuş Karataş, Tarsus Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Bebek, Çamlıyayla Ülkü Ocakları Başkanı Zahit Kıral, Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.