BAŞKAN VEYİS AVCI, VALİ PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ

abdullah - 22 Ağustos 2022 Pazartesi

BAŞKAN VEYİS AVCI, VALİ PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ

AVCI'DAN VALİYE ZİYARET

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mer­sin Zi­ra­at Oda­la­rı İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van’ı zi­ya­ret et­ti. Baş­kan Av­cı, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­riy­le bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret­te, Va­li­miz Peh­li­van’a ye­ni gö­re­vi­nin ha­yır­lı ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lu­nur­ken, son gün­ler­de baş­ta üzüm üre­ti­ci­le­ri ol­mak üze­re böl­ge­miz çift­çi­le­ri­nin son gün­ler­de ya­şa­dı­ğı so­run­lar­la il­gi­li de bil­gi ver­di. Çu­ku­ro­va Böl­ge­sel Ha­va­li­ma­nı baş­ta ol­mak üze­re de­vam eden pro­je­le­rin ta­mam­lan­ma­sı ile böl­ge­miz­de ye­tiş­ti­ri­len ürün­le­rin de­ğer ka­za­na­ca­ğı­nı ifa­de eden Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Av­cı, bu pro­je­le­rin kı­sa za­man­da ta­mam­lan­ma­sı bek­le­dik­le­ri­ni Va­li Peh­li­van ile pay­laş­tı. Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van ise zi­ya­ret­ten do­la­yı Ve­yis Av­cı ve yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür ede­rek, pro­je­le­rin ta­kip­çi­si ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.